Nieuwsarchief
Nieuw Hoogvliet, vooralsnog tevreden met college standpunt
16 May 2011 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

De fractie van Nieuw Hoogvliet is voorstander van het deelgemeentebestel. Nieuw Hoogvliet pleit voor een deelgemeentebestel met meer bevoegdheden. Wij zijn dan ook blij met het standpunt wat het college heeft ingenomen als reactie op het Concept wetsvoorstel van minister Donner. Bij de behandeling van het voorstel zijn in de Rotterdamse raad 4 moties ingediend waarvan er twee aangenomen zijn. Dat wil echter niet zeggen dat wij het daarom hier bij laten. Wij blijven als Nieuw Hoogvliet wegen zoeken voor een betere democratische manier van inspraak voor de burgers van de Deelgemeenten.  

Het College is o.a. verzocht een voorstel uit te werken waarbij drie of vier mogelijke varianten van alternatieven voor het huidige stelsel voorgelegd worden aan de Rotterdammers door middel van een referendum, stadsdebatten, een groot bewonersonderzoek of een combinatie van deze drie"

http://www.echo.nl/ro-hv/zakelijk/ingezonden/1174100/nieuw.hoogvliet.tevreden/

Hieronder de brief:

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft kennis genomen van het concept wetsvoorstel inzake het afschaffen van de bevoegdheid om deelgemeenten in te stellen. In Rotterdam hechten wij, net als u, aan bestuur dicht bij de bewoners, waarbij een gebiedsgerichte aanpak centraal staat. Bewoners en ondernemers moeten kunnen participeren in het besturen van de stad, de wijk, een gebied of thema. Wij richten onze gemeentelijke organisatie zo in dat deze kernwaarden volledig tot hun recht komen.

Door de wijze waarop wij in Rotterdam de bestuurlijke organisatie vorm hebben gegeven, wordt recht gedaan aan de bovenstaande kernwaarden en aan de afspraak in het regeerakkoord dat taken van het bestuur "op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau gelegd" worden.

In 2010 hebben wij, met als titel ‘we kunnen zoveel beter', de werking van het Rotterdamse bestel tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast. Hiermee voldoet het stelsel aan de in het regeerakkoord neergelegde principes 'Je gaat erover of niet' en 'Je levert tijdig'. Gemeentelijke bevoegdheden worden dus óf door het centrale gemeentebestuur, óf door het deelgemeentebestuur uitgeoefend, en dat allemaal binnen de enkele bestuurslaag die gemeente heet. Wij spreken in Rotterdam dan ook van ‘complementair bestuur'. De grenzen van onze deelgemeenten zijn bovendien bepaald langs logische grenzen. Rotterdam is een stad, maar ook een verzameling dorpen.

Tenslotte: de Rotterdamse deelgemeentebesturen hebben slechts een beperkt aantal, vooral uitvoerende, bevoegdheden die met het oog op een betere participatie van de inwoners en ondernemers juist beter op het schaalniveau van de deelgemeenten kunnen worden uitgeoefend.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nog geen twee jaar geleden in het kader van de toevoeging van de gemeente Rozenburg aan Rotterdam ons nadrukkelijk verzocht te beloven dat Rozenburg een deelgemeente zou worden én blijven. Wij zouden ons aan die belofte aan de Rozenburgers willen houden.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de bijzondere geografische positie van enkele deelgemeenten, zoals bijvoorbeeld Hoek van Holland. Zij heeft gedurende haar gehele geschiedenis een bijzondere status gehad, gezien de niet-fysieke grens die zij heeft met Rotterdam; er liggen zelfs meerdere grote gemeenten in de 30 kilometers die Hoek van Holland scheiden van Rotterdam. Wij verzoeken u derhalve graag in het definitieve wetsvoorstel rekening te houden met deze bijzondere positie van deze meer perifeer gelegen deelgemeenten.

 

 

...Terug