Nieuwsarchief
A4 of andere Westelijke Oeververbinding ?
03 July 2011 - In de media []

Dat hij er gaat komen, dat staat vast. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Hier-mee wordt een tunnelverbinding bedoeld die de Nieuwe Waterweg kruist en ten wes-ten ligt van de Beneluxtunnel. Een tunnel dus om A20 en A15 met elkaar te verbin-den.

Dit jaar moet de minister een keuze maken welk tracé het gaat worden en in de aan-loop daarvan zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd om die keuze te vereenvoudi-gen. Er zijn namelijk 2 varianten, een Oranjetunnelvariant en een Blankenburgtunnelvariant.  Er wordt al een tijdje onderzoek gedaan, waarbij ook burgers in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening te geven. Een precieze uitleg van wat allemaal is gebeurd is terug te lezen op de site van het projectteam NWO

Onlangs zijn er een viertal informatieavonden gehouden waarin de huidige stand van zaken uit de doeken werd gedaan en uit interesse ben ik naar de informatieavond in Maassluis geweest Op de informatieavond werden 2 presentaties gehouden. De eerste die ik bijwoonde ging over de manier waarop je wegen in het landschap kunt opnemen. Maar de daaropvolgende discussie richtte zich met name op de aansluiting van de Blanken-burgvariant.

Er is namelijk nogal wat tegenstand omdat het geplande tracé wat natuurgebieden overhoop gaat gooien. De polder is al enkele eeuwen oud, er ligt een rietbos waar zeldzame vogels in broeden en er staat een bos dat door bewoners is geplant met als doel in het verleden de oprichting van een slibdepot te voorkomen. Voldoende voer voor tegengas dus en dat werd ook gegeven.

Ik kreeg de indruk dat veel mensen enkel willen horen "de Blankenburgtunnel komt er niet", elk ander geluid wordt meteen als vijandig beschouwd en frontaal aangeval-len. Ook omliggende gemeenten als Vlaardingen en Maassluis zijn die mening toegedaan. Maar zoals gezegd, die discussie speelt alleen ten noorden van de Nieuwe Waterweg. De zuidelijke tunnelmond van de Blankenburgtunnel is geprojecteerd op een stuk land dat al jaren van Rijkswaterstaat is en waar nu niets anders ligt dan gras en een voetbalveldje.

Voor de Oranjetunnel spelen veel minder milieutechnische aspecten. De gemeente Hoek van Holland is voor, evenals tuinders in het Westland. Een andere, veel interessantere discussie voor Voorne-Putten, ging over het verkeersaanbod met de diverse varianten. Dit was een interessant verhaal waarin allereerst werd uitgelegd hoe de modellen van Rijkswaterstaat gevuld worden. Wie daar meer over wil weten, moet dit document van Rijkswaterstaat maar eens doorspitten.

In het kort komt het erop neer dat wordt bepaald hoeveel mensen van A naar B, van C naar D, van E naar F etc willen en langs welke weg zij dat kunnen doen. Daarnaast wordt rekening gehouden met zaken die dat gedrag kunnen beďnvloeden, zoals reistijd, afstand, parkeergelden, openbaar vervoer etc. De modellen rekenen dan uit hoeveel motorvoertuigen per uur er van de beschikbare wegen gebruik willen maken en, de capaciteit van die wegen in rekening genomen, welke problemen dat al dan niet gaat geven.

Zie voor de rest van het artikel: http://www.vpinfo.nl/opinie/2303-nieuwe-westelijke-oeververbinding

Mocht dit betekenen dat de A4 niet meer door Hoogvliet zou komen te lopen, dan is dit voor Hoogvliet wel een prettige bijkomstigheid. Het probleem was voor Hoogvliet altijd, dat wij volledig ingesloten zouden liggen door rijkswegen, met alle milieu problemen die dit met zich mee brengt op gebied van geluid en fijnstof en dergelijke.

...Terug