Nieuwsarchief
kaderbrief en visie
30 September 2011 - Nieuwsbericht [Jan Koopmans]

Het is al eerder in deze raad aan de orde geweest: er komen nog meer zware tijden aan waarbij de deelgemeentelijke financiŽn weer onder druk komen te staan. De deelgemeente Hoogvliet staat aan de vooravond van forse bezuinigingsmaatregelen zoals die door het college van deze stad uitgestort worden over de deelgemeenten.

Ondank de forse bezuinigingen die op ons afkomen is het niet allemaal kommer en kwel. De fractie van Nieuw hoogvliet constateert dat t.a.v. de prioriteiten van deze coalitie het Dagelijks bestuur op koers ligt. Zo zijn er stappen gemaakt op het vlak van communicatie en participatie, wordt er met buurt bestuurt gehoor gegeven aan de prioriteiten van de bewoners in diverse wijken, hanteert dit bestuur het zero tolerance beleid waar we al jaren over spreken en maakt het dagelijks bestuur keuzes ( ook al zijn die pijnlijk) om met beperkte middelen de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden.

De fractie van Nieuw Hoogvliet wil dan ook niet te lang stil staan bij de kaderbrief zoals die voor ons ligt. Ook al loopt de planning en control cyclus dit jaar anders dan verwacht, de fractie van Nieuw Hoogvliet volgt de lijn van het Dagelijks Bestuur om straks in januari een begroting gewijzigd beleid vast te stellen waarbij deze deelraad wederom pijnlijke keuzes in zal moeten maken.

Voor de fractie van Nieuw Hoogvliet zijn die keuze niet moeilijk. Wij houden vast aan wat we de kiezers hebben beloofd en zullen dan ook vasthouden aan de gekozen prioriteiten met als speerpunten: communicatie, participatie en veiligheid, de kernwoorden uit ons coalitieakkoord.

Ten aanzien van de stedelijke ontwikkelingen is de fractie van Nieuw Hoogvliet duidelijk. Het is natuurlijk schande dat een stad als Rotterdam het zo ver heeft laten komen en dat naast de in gang gezette bezuinigingen van afgelopen jaar, de deelgemeente nu wederom geconfronteerd worden met bezuinigingen die enerzijds te maken hebben met landelijke ontwikkelingen zoals kortingen op het gemeente fonds en het stoppen van bepaalde uitkeringen aan de gemeente en anderzijds door het niet goed invullen van het huishoudboekje van de Stad. De fractie van Nieuw Hoogvliet begrijpt ook dat wanneer er middelen vanuit Den Haag wegvallen, deze niet gecompenseerd kunnen worden. Maar wij betreuren het, en dan spreken wij ons zwak uit, dat de inwoners van Hoogvliet mede de rekening moeten gaan betalen voor het falende beleid van het college.

Het exacte bedrag van de bezuinigingen die OGOR tot gevolg heeft is nog niet duidelijk, maar dit zal voor alle deelgemeenten de komende jaren minimaal 55 mlj euro zijn. De fractie van Nieuw Hoogvliet gaat er dan ook vanuit dat het bestuur alles in het werk stelt om daar waar mogelijk deze bezuinigingen zo min mogelijk te laten drukken op de deelgemeentelijke begroting, maar wij realiseren ons ook dat de maatregelen effect zullen hebben op de begroting van de deelgemeente Hoogvliet. Over vier jaar zou dat zo maar op kunnen lopen tot 3 miljoen eur.

zie ook deze brief: http://www.nieuwhoogvliet.nl/Upload/20110930_Memo%20Escalatie%20OGOR%20verdeling.pdf

De fractie van Nieuw Hoogvliet vindt het dan ook een verstandige keuze om niet nu, maar pas in januari, een begroting gewijzigd beleid vast te stellen, omdat naar alle waarschijnlijkheid de keuzes die dan gemaakt worden van grotere omvang en impact zullen zijn, dan dat wij nu voor mogelijk houden.

Terug naar de speerpunten van deze coalitie. Wij zien dat ondanks de beperkte middelen dit bestuur succesvol is in het uitvoeren van de gestelde doelen. In het verlengde daarvan is de fractie van Nieuw Hoogvliet van Mening dat aangaande de bezuinigingen die op ons afkomen er in januari op een transparante wijze naar de Hoogvlieters gecommuniceerd moet worden wat de effecten zijn van de bezuinigingen op de deelgemeentelijke begroting en waar wij het geld aan uit geven. De bezuinigingen zullen naar verwachting elke hoogvlieter zal raken. Wij hebben daar een motie voor ingediend. Deze periode van schaarste creŽert mogelijk ook nieuwe kansen en noodzaakt om keuzes te maken die grote impact zullen hebben op de toekomst van hoogvliet.

Nieuw Hoogvliet kiest daarom voor het doorpakken op onze speerpunten en vanuit daaruit zullen wij dan ook onze input leveren voor de begroting gewijzigd beleid en gaan er van uit dat die speerpunten, veiligheid, communicatie en participatie ook als prioriteit terug te zien zijn in de begroting gewijzigd beleid.

Volgens het CDA de IBP en de VVD ontbrak het dit dagelijks bestuur aan visie.  Vooral de visie op groen en wegenonderhoud ontbrak.  Laten dit nu precies de partijen zijn geweest die anderhalf jaar geleden geen geld uit wilden geven aan een visie ontwikkeling voor het onderhoud aan de wegen. Dit werd toen ingegeven door de problemen die ontstaan waren in Boomgaardshoek. Hoezo geen visie? Op een moment dat de coalitie in de minderheid was wegens ziekte en vakantie werd de ontwikkeling van die visie door een amendement gestopt

Insprekers donderdagavond gingen over het gedrag van de softballers en toeschouwers bij de Venezuelaweg en het stopzetten van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling was natuurlijk een goed organisatie die voornamelijk op vrijwilligers dreef. Niemand was nog bereid om er nog langer geld aan uit te geven. Vestia, Woonbron en nu ook de Deelgemeente wilden er niet langer geld voor vrijmaken. Grootste tegenvaller was wat mij betreft, de politie. De politie die het meest gebruik maakte van buurtbemiddeling, heeft daar nooit een cent aan mee betaald en dat is zeker vreemd, gezien het werkt dat zij uit handen nemen.

De overlast die de softballers veroorzaken rondom de Venezuelaweg blijkt behoorlijk. Alcohol gebruik en urineren tegen de gevels van de woningen zijn redenen om daar streng op toe te zien. Jammer dat mensen zich zo gedragen. Wat ons betreft zal daar zeer streng gehandhaafd moeten gaan worden.

 

...Terug