Nieuwsarchief
Stand van zaken Nieuw Hoogvliet
08 November 2011 - In de media []

Nieuw Hoogvliet gebaseerd op Inspiratie, zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. Nieuw Hoogvliet neemt verantwoordelijkheid.

Dit werd de basis van ons ontstaan en handelen. Nadat wij de partij hebben opgericht De Nieuwe Inspiratie komt voort uit een reeks van gebeurtenissen uit het recente verleden van Hoogvliet. Alle bestaande partijen loochenen de reden van hun bestaan: de kiezer. "Ga maar lekker slapen , mensen, wij weten wat goed voor u is en zullen daarnaar handelen". Dat was het credo en wij zijn aan de slag gegaan om daar verandering in te brengen. Na een wat stugge start, omdat de deelraadsleden meer onenigheid hadden, dan spijkers met koppen te slaan, zijn wij met de coalitie de richting in gegaan waar wij heen wilden.     

Raads- en bestuursleden zijn aanspreekbaar voor elke Hoogvlieter. De raadsleden hebben de opdracht daadwerkelijk naar de problematiek van de individuele burger te luisteren in dialoog te gaan met de burger en zich vervolgens af te vragen, of hij/zij die burger kan helpen en ook daadwerkelijk de weg te wijzen en/of actie te ondernemen. Via regelmatig terugkerende wijk- of themabijeenkomsten dagen wij de bewoners uit ons kritisch te volgen en gebruik te maken van het feit dat Nieuw Hoogvliet geen star verkiezingsprogramma hanteert, maar flexibel inspringt op de omstandigheden. Dit betekent dat als er gegronde redenen zijn de partij haar beleid aanpast. Vergeleken met landelijke partijen draagt Nieuw Hoogvliet meer het pragmatisme van D66 uit dan het dogmatisme van de PvdA. Uitgangspunt bij dit alles is: nooit iets beloven waarvan je van te voren weet dat je het niet kunt waarmaken. Nieuw Hoogvliet zegt in zulke gevallen gelijk nee, dat is duidelijk en betrouwbaar. Als voorbeeld noemen wij de ontwikkelingen rond de  MFA's. De plannen bleken helemaal niet haalbaar en het geld er voor was er helemaal niet. Een luchtkasteel dus, evenals de nieuwe jachthaven. Het bleek dat er genoeg geld was voor 1 MFA. Teleurstellend, maar er werd door ons meteen een punt achter gezet. Wij zijn zoveel mogelijk actief betrokken bij buurtoverleggen en gaan de wijk in. Wij zijn actief via een aantal sociale media zoals twitter en Facebook en Hyves, waar wij iedereen die dit wil op de hoogte houden van ons reilen en zeilen. Wij zijn ons er van bewust dat het altijd beter kan en staan dan ook op en voor suggesties. Mensen met kritiek worden door ons uitgenodigd, mee te praten in een fractieoverleg. Veel mensen weten niet dat zij ons direct kunnen  aanspreken en dat moet beter. Wij zijn wel bereikbaar voor iedereen en telefoon nummers zijn makkelijk te vinden. Gelukkig hebben veel mensen de weg gevonden via de media en krijgen wij regelmatig via deze weg op en aanmerkingen. Wij zijn bij alle buurtbijeenkomsten geweest betreffende de leefbaarheidsmonitor.    

Hoogvliet heeft jarenlang een negatief imago gehad, maar Hoogvliet verandert. In al deze veranderingen spelen Hoogvlieters een belangrijke rol. Hoogvlieters hebben een eigen mening, lekker eigenzinnig en dat maakt Hoogvliet(ers)ook zo bijzonder. Voor Nieuw Hoogvliet staan deze eigenzinnige Hoogvlieters dan ook voorop en geen gemeentelijke of landelijke partijprogramma's. Zijn wij eigenzinnig? Wij vinden van wel en de uitkomst van ons standpunt om het vuurwerk weer naar het centrum te halen is bekend. Ook onze motie om eens op een andere manier de feesten te organiseren is uitgevoerd en wat ons betreft was dat prima geregeld. In die eigenzinnigheid zit ook het standpunt, om de busbaan die dwars door Hoogvliet loopt, niet open te stellen voor het verkeer teneinde Hoogvliet leefbaar en veilig te houden?  1 baan file vinden wij genoeg en twee rijstroken file willen wij dus niet. Publicaties op de website om de Spijkenissebrug bijvoorbeeld af te sluiten voor verkeer uit Spijkenisse, zorgen voor voer bij column schrijvers, maar houden wel de discussie gaande. Bij de laatste begroting behandeling hebben wij zelfs gevraagd om dan maar tol te heffen vanuit Spijkenisse. Af en toe moet je de discussie weer aanwakkeren, zodat deze wel aan de gang blijft.

Nieuw Hoogvliet staat voor meer bevoegdheden voor de Deelgemeente Hoogvliet en streeft naar een zo maximaal mogelijke zelfstandigheid. De toekomst is onzeker en Rotterdam durft vooralsnog kennelijk geen duidelijk standpunt in te nemen betreffende de deelgemeenten. Over versterking van de positie van Hoogvliet willen wij altijd in gesprek. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening naar de bevolking van Hoogvliet. Decentralisatie van diensten en bevoegdheden naar Hoogvliet moeten bespreekbaar blijven. Maximale zelfstandigheid ligt wat ons betreft politiek binnen de mogelijkheden met de nieuwe partij Regionaal Lokaal. Als dit stuk bekend wordt zal ondertussen ook bekend zijn dat deze nieuwe partij is opgericht. Dit initiatief van Nieuw Hoogvliet is opgepakt en wij zijn de partijen die ons daarin hebben gesteund en  mee doen dankbaar. Vooral de lokale partij in Rozenburg heeft veel werk verzet wat dit betreft. Dan blijkt ook dat een lokale partij veel meer lef heeft dan een gevestigde partij. Een gevestigde partij gaat er van uit dat hij vertegenwoordigd wordt in Rotterdam. De geschiedenis leert dat dit niet zo is. Onenigheden binnen bijna alle gevestigde partijen slokken veel energie op. Onze vooruitziende blik heeft ons er toe gebracht alvast werk te maken van een zo goed mogelijke vertegenwoordiging in de Rotterdamse Gemeenteraad. In die raad zat niemand van de deelnemende deelgemeenten. Hierdoor bleef wat ons betreft Hoogvliet altijd een beetje achteraan bungelen.

De vraag of het dualisme de juiste bestuursvorm is om een democratisch functioneren van de raad te optimaliseren is niet meer aan de orde. Wij moeten zelf de instrumenten gebruiken die het dualisme ons biedt. DB'ers maken geen deel meer uit van de raad. Raad en DB hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Raadsleden moeten hun oor te luisteren leggen bij de bewoners en initiatieven nemen om die geluiden te vertalen naar beleid. Er moet dus ook positief reclame gemaakt worden voor bewonersinitiatieven.  Die bewonersinitiatieven zijn door ons altijd omarmd. Wij waren als een van de twee partijen bij het bewoners initiatief bij de Henk Miliusstraat straat waar men in de zomer druk bezig was met een herinrichting van speeltoestellen en andere plannen.

Medezeggenschap, participatie, luisteren naar inwoners.

Begrippen zoals inspraak, medezeggenschap , bewonersparticipatie etc. zeggen over het algemeen niets over de daadwerkelijke invloed van bewoners op het beleid van de lokale overheid. Het is de manier waarop je werkelijk naar de bewoners luistert (mee eens of niet mee eens) en je vervolgens afvraagt of het eigen uitgezette beleid naar aanleiding van de inspraak aan verandering toe is. Met andere woorden, het dus niet constant vasthouden aan eerder ingenomen standpunten en/of beleid omdat: "wij nu eenmaal zijn gekozen door de bevolking en vervolgens uitmaken wat goed is voor die bevolking". Democratie begint bij de stem van de individuele kiezer. Ten aanzien van participatie hebben wij voorbeelden gezien in 2009 zoals het NIET moet, zoals in de Boomgaardshoek en de BAD. Dit soort gebeurtenissen mogen nooit meer gebeuren en Nieuw Hoogvliet zal garant staan voor participatie in plaats van inspraak en hier randvoorwaarden voor creŽren. Nieuw Hoogvliet ondersteunt de protesten van bewoners van de BAD en Boomgaardshoek omdat ze niet goed/onjuist/niet of te laat zijn geÔnformeerd over de ontwikkelingen in hun gebied. Of de bezwaarschriften van een grote groep Hoogvlieters al dan niet ontvankelijk worden verklaart, de stem van die grote groep mag niet genegeerd worden en hoort van doorslaggevend belang te zijn bij de besluitvorming rond die ontwikkelingen, waar dat nu nog mogelijk is. Initiatieven van inwoners krijgen van Nieuw Hoogvliet prioriteit waar het gaat om wijzigingen in de woonomgeving. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de BAD en Boomgaardshoek, maar voor alle Hoogvlieters. Nieuw Hoogvliet is constant op zijn hoede op het gebied van nieuwe plannen. Bewoners moeten mee kunnen denken over nieuwe plannen.

Ondertussen is er beleid gemaakt betreffende bewoners participatie. Deze zogenaamde Participatiematrix is gemaakt in Rotterdam en ondersteund door Nieuw Hoogvliet, hier in gebruik genomen. Nieuw Hoogvliet was in eerste instantie de enige partij in de raad die vond dat participatie niet ver genoeg kon gaan. De matrix lijkt voor ons voldoende, maar wij volgen het gebruik van deze matrix.  Wij gaan dus niet eerder akkoord met nieuwe plannen waar de raad iets over te zeggen heeft, voordat er is aangetoond hoe de bewoners op de hoogte zijn gebracht van die veranderingen en wat zij er van vinden. Wij willen bij nieuwe plannen ook weten hoe de matrix gebruikt is. Wij hebben waargenomen dat er om ons heen met een aantal plannen onherstelbaar schade is aangericht bij het vertrouwen in de deelgemeente en zullen er alles aan doen dit in de toekomst te voorkomen.

Wonen voor iedereen, maar geen overlast en zeker geen criminaliteit

Nieuw Hoogvliet heeft respect voor anderen en voor de meningen van individuele burgers, bewonersorganisaties en andere partijen die ieder vanuit hun eigen beweegredenen en individuele belang het belang van Hoogvliet willen dienen. Nieuw Hoogvliet is ook van mening dat mensen die om welke reden dan ook uit de maatschappelijke boot (dreigen te) vallen, geholpen moeten worden. We verschuilen ons niet achter landelijke of gemeentelijke regelgeving, we willen samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken, baanbrekend en vindingrijk zijn, om die mensen alsnog binnenboord te houden. Een ding moet heel duidelijk zijn bij deze overwegingen: criminaliteit en bewust overlast veroorzaken, mensen die zich niet wensen te conformeren aan de afspraken die wij als gemeenschap hebben gemaakt, worden door Nieuw Hoogvliet niet getolereerd. In deze gevallen staat Nieuw Hoogvliet voor repressie en inzet van beschikbare middelen, zoals politie.

Nieuw Hoogvliet is van mening dat een woning in Hoogvliet voor iedereen bereikbaar moet zijn, ongeacht inkomen, etnische afkomst of leeftijd. Differentiatie in woningbouw is dan ook essentieel. Differentiatie in woningbouw is voor Nieuw Hoogvliet niet alleen een onderscheid in sociale woningbouw, middeldure woningen en dure woningen, maar houdt ook rekening met de leefstijl van de individuele Hoogvlieter. Voorbeelden hiervan zijn seniorenwoningen, woongroepen, woningen voor starters en levensbestendige woningen. Hoogvliet is niet alleen een plek om te wonen, maar ook een plek om te leven.  De discussie ontstaat in de buitengebieden dat er sociaal zwakkeren komen wonen die in Rotterdam geweigerd worden. Woningstichtingen nemen steeds meer verantwoordelijkheid om mensen een beter woonomgeving te gunnen. Woningstichtingen moeten wel die regels strak handhaven zodat iedereen een kans heeft om ergens prettig te wonen.

Behoud van kwaliteit

De kwaliteit van de sociale, economische en fysieke veranderingen staan voor Nieuw Hoogvliet hoog in het vaandel. We beperken ons niet tot de grote herstructurering die Hoogvliet momenteel doormaakt. Voor de inwoners van Hoogvliet zijn ook de kleine dagelijkse zaken belangrijk. Ook hier staat Nieuw Hoogvliet voor een adequate oplossing van problemen, waar inwoners van Hoogvliet mee geconfronteerd worden. Hoogvlieters moeten gehoord worden, zij weten heel goed wat er in hun buurt speelt en willen hier best over mee praten. Bij de herstructurering heeft de sociale peiler de laatste tijd veel te weinig aandacht gekregen , waarvan wij de gevolgen nu beginnen te merken. We zagen alleen nog db'ers vol trots de eerste paal slaan van een nieuw project, maar er zat geen structuur meer in alle beleidsbeslissingen er omheen.  Woningen die voor jongeren gemakkelijk betaalbaar zouden zijn werden plotseling verkocht aan een stichting voor ouderen woningen. De prijs voor de woningen was, zoals de raad al liet weten niet betaalbaar voor jongeren. Het Rijkeeplein is afgesloten voor parkeren, logisch in verband met de noodzakelijke nieuwbouw in het Stadshart. Maar het tweede grote parkeerterrein met de stelconplaten en die mooie maar allesbehalve veilige gekleurde glazen bolletjes was onverlicht! Sociaal en fysiek onveilig dus. Hier moest zo spoedig mogelijk verlichting komen!  Realisatie van een beter parkeerterrein met verlichting was mogelijk dankzij een initiatief van Nieuw Hoogvliet.

Bereikbaar Hoogvliet

Bereikbaarheid en ontsluiting mag niet ten koste gaan van het woon- en leefklimaat in de Hoogvlietse wijken. Bereikbaarheid mag zeker niet ten koste gaan van het groene Hoogvliet. Nieuw Hoogvliet is voorstander van zo weinig mogelijk blik op straat en goede parkeervoorzieningen. Onderhoud van de buitenruimte in heel Hoogvliet is voor Nieuw Hoogvliet belangrijk.

Hoogvliet lijkt zijn grip op openbare werken die betrekking hebben op bereikbaarheid te verliezen, Provinciale waterstaat doet maar en ineens was de Groene Kruisweg afgesloten. Ook veel groen leek ten prooi te vallen aan plannen.  Wij hebben het voornemen ons daar meer voor in te zetten.  Wij blijven zoals altijd alert op de ontwikkeling betreffende de A4.  Ondertussen zijn de matrixborden wel zichtbaar waar wij ooit om gevraagd hebben. Hierdoor wordt verkeer beter op de hoogte gehouden op het gebied van veranderingen in de doorstroming.

Het autoverkeer van en naar Voorne-Putten zorgt nog steeds voor veel overlast in Hoogvliet,stremmingen in bijvoorbeeld de Botlektunnel leiden tot onaanvaardbare verkeerssituaties in Hoogvliet. De ontwikkeling rondom de verbreding van de A-15 baart ons zorgen. Tijdens de aanleg van de verbrede A15 moet Hoogvliet bereikbaar blijven. Voor Nieuw Hoogvliet blijft de verbetering van de woon-en leefsituatie in Hoogvliet-noord een vereiste.

Bij verbreding van de A-15 moet er sprake blijven van een verbeterde ontsluiting van Hoogvliet door het realiseren van een snellere doorstroming vanaf de Aveling noord. Een zeer belangrijke eis hierbij blijft, totdat de aanleg is gerealiseerd, dat de eventuele aanleg van de A4-zuid het woon-en leefmilieu in Hoogvliet niet mag aantasten.

Bij het aanpakken van straten (ophogen/reconstructie) dient standaard aandacht te worden besteedt aan het verhogen van de parkeercapaciteit. Een betere communicatie over de aanpak van het weggennet tussen de verschillende wegbeheerders/overheden is dringend gewenst. Een goede inpassing van de A 15 moet leiden tot de verbetering van de woon-en leefsituatie in Hoogvliet noord. Het achterstallig onderhoud aan wegen, voet-en fietspaden verdient de volle aandacht en voetgangers/fietsbruggen in Boomgaardshoek worden momenteel vervangen door gemeentewerken.

Vinden de Hoogvlieters dat Hoogvliet leefbaar en veilig is, zoals de veiligheidsindexen beweren? Nieuw Hoogvliet denkt van niet.

Hoogvlieters herkennen zich meestal niet  in de leefbaarheids monitor of de veiligheidsindex. Het beeld is stabiel maar ook daar herkent men zich niet in. Vrij logisch als je elke dag geconfronteerd wordt met steeds weer de zelfde problemen, waar weinig mee gedaan werd. Objectieve en subjectieve gegevens spreken elkaar tegen. Wij pleiten voor een buurtgerichte aanpak met buurtaanspreekpunten. Politie en gemeentelijke diensten moeten hier in participeren. De politiesterkte mag niet afnemen, er moet meer wijkgericht gewerkt worden. Het feit dat er wijkagenten zijn wil niet zeggen dat deze werkwijze goed functioneert. Het hele korps moet hier qua intentie achter staan en wij hadden de indruk dat hier in Hoogvliet het e.e.a. aan schortte. Recente overvallen op het winkelcentrum Zalmplaat vroegen om maatregelen deze maatregelen rond Zalmplaat hebben er toe geleid dat dit gebied nu prioriteit heeft op gebied van veiligheid.  Nieuw Hoogvliet heeft gezien dat inwoners ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van een leefbare samenleving. Ons initiatief, de buurt bestuurt is goed ontvangen en wordt zelfs regionaal nu uitgebreid. In de buurt bestuurt kunnen burgers mee praten en denken over de werkzaamheden in hun wijk, op bijvoorbeeld, het gebied van veiligheid.

Nieuw Hoogvliet volgt met argus ogen de verrichtingen van de Stadswachten en is van mening dat zij zich meer zouden moeten manifesteren bij de metrostations. Problemen ontstaan doordat stadstoezicht geld in het laatje probeert te krijgen door zeer veel bekeuringen te schrijven. Hierdoor krijgen de Stadswachten die door Hoogvliet worden betaald en voor de veiligheid moeten zorgen een slechte naam. Voorbeelden zijn er genoeg van onzinnige bekeuringen schrijverij, omdat ondertussen iedereen hier al een keer mee te maken heeft gehad. Dit wordt bijna altijd gedaan door stadswachten uit Rotterdam en niet die uit Hoogvliet.

Onderwijs

Het feit dat Hoogvliet geen bevoegdheden heeft op het gebied van onderwijs, dat Rotterdam en Den haag hier de dienst uitmaken, moet niet betekenen dat we in Hoogvliet niets vinden van onderwijs. Nieuw Hoogvliet constateert normvervaging, opvoedingsproblemen en gedragsproblemen bij (jong) kinderen. Er is tevens geconstateerd dat het niveau van de uitstroom van het basisonderwijs in hoogvliet al jaren dalende is. Een laag opleidingsniveau in combinatie met autoriteitsproblemen en asociaal gedrag bieden geen goed toekomstperspectief op de toch al zwakke arbeidsmarkt. Werk hebben waar je voldoening uit put is ons inziens de beste remedie voor een gezond en gelukkig leven. Kortom, Nieuw Hoogvliet vindt dat investeren in onderwijs en opvoeding hard nodig is in Hoogvliet. Verdere uitbouw van de Brede School waarbij kinderen en ouders de mogelijkheid krijgen om samen deel te nemen aan activiteiten, moet samen met betrokken partners in het onderwijs versneld mogelijk gemaakt worden.

De ontwikkeling van de Campus  is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van een breed aanbod van voortgezet onderwijs, waardoor vroegtijdig schoolverlaten beperkt kan worden.

De veranderingen op het gebied van Zorg en Welzijn zijn van grote invloed groot geweest in de afgelopen jaren. De vernieuwingsslag zowel landelijk (kabinet) centraal (Rotterdam) als in Hoogvliet is bij lange na nog niet afgerond. Uiteindelijk moet dit leiden tot een efficiŽntere inzet van geld en middelen en naar meer kwaliteit. Gericht op de burger in zijn algemeen en die van Hoogvliet in het bijzonder.

De Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is inmiddels van kracht en velen in het veld zijn nog zoekende naar optimalisatie van de gevolgen van daarvan. Het Vraagwijzer loket Zorg en Welzijn binnen de Stadswinkel van de deelgemeente is een goed voorbeeld hoe de aanpak WMO voortvarend kan worden opgepakt maar we zijn er nog niet. Het is slechts een onderdeel van groot raderwerk.

Welzijnsbeleid wordt onderscheiden in drie grote terreinen: De ontwikkeling van de opbouw van de samenleving, hoe gaan we om met onze vrije tijdsbesteding en hoe monitoren we en begeleiden we de ontwikkelingen van onze zorgbehoefte.

Samen met de partners betrokken bij het proces van herstructurering zullen oplossingen gezocht moeten worden voor inwoners die zowel in financieel-als in sociaal-en emotioneel opzicht in een zwakke positie verkeren. Belangrijk is hier de keuze van de partner. Nieuw Hoogvliet staat voor een vraaggericht aanbod aan welzijnsvoorzieningen. Al meer dan 25 jaar verzorgt SWH de welzijnsvoorzieningen in Hoogvliet. Nieuw Hoogvliet pleit voor een open inschrijving voor het totale welzijnswerk in zodat ook andere instellingen hier hun licht op kunnen laten schijnen. Dit zou tot een aanzienlijke verrijking aan inzichten en voorzieningen kunnen leiden.

De nieuwe zorgstructuur in het kader van de WMO moet een uitvoering zijn waarbij de benadering vanuit bewoners voor ons centraal staat. Vrijwilligerswerk in Hoogvliet dient gekoesterd. Nieuwe initiatieven moeten leiden tot een nog betere waardering voor vrijwilligers. Er zal nadrukkelijk aandacht moeten blijven voor het welzijn van de Hoogvlietse ouderen. Nieuw Hoogvliet wil in zijn algemeenheid extra aandacht blijven geven aan de zwakkeren in de samenleving.

Er is een plan in ontwikkeling door de huidige coalitie waarbij de aanbieders van welzijn via een openbare inschrijving ook in Hoogvliet de kans krijgen daadwerkelijk welzijnsvoorzieningen te ontwikkelen en uit te voeren. Een en ander kan in de loop van 2012 zijn beslag krijgen. Hoogvliet is voorloper bij deze planvorming en zal als pilot gaan functioneren.

Kinderopvang

Hoogvliet dient voldoende aanbod van Peuterspeelzaalwerk voor zijn bewoners te hebben. De bestrijding van achterstanden in de voorschoolse periode moet gewaarborgd worden. Andere vormen van kinderopvang ten gevolge van privatisering van de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk mogen niet leiden tot minder kwaliteit, deze dient onverminderd hoog te blijven. Bij alle overwegingen die spelen bij kinderopvang in algemene zin moet 1 basisprincipe blijven gelden : het belang voor het kind staat voorop, "het gaat om mij"  

Cultuur, Sport en recreatie

Ondanks een algemeen aanvaarde motie tot behoud, zijn de schooltuinen verdwenen door ze weg te bezuinigen in de begroting van 2010. Nieuw Hoogvliet heeft zich hier tegen verzet en helaas die strijd verloren. Wij blijven ons wel inzetten voor hetgeen er nog over is gebleven zoals de kinderboerderij. Deze prachtige kinderboerderij zal voor ons altijd een prioriteit zijn en wat ons betreft wordt er bij bezuinigingsvoorstellen niet eens over gepraat.

Het Ruigeplaatbos, een natuurmonument, is van oudsher een plek in Hoogvliet waar gerecreŽerd kan worden. Jammer genoeg een plek die nog steeds niet bij alle Hoogvlieters bekend is. Hetzelfde geldt voor het evenemententerrein  "De Heerlijkheid" en het Arboretum. Actieve promotie vanuit de deelgemeente zal moeten leiden tot beter bezoek/gebruik van deze gebieden.

Wij zien langzaam aan een betere bekendheid ontstaan wat deze gebieden betreft. Momenteel is de ontwikkeling aan de gang voor de groene gordel. Nieuw Hoogvliet heeft daar nog geen rol van betekenis in kunnen spelen, behalve aan de discussie deel te blijven nemen.

Langs de Herikweg werd de nieuwe Jachthaven gepland, een plek waar iedere Hoogvlieter zich in de toekomst zou kunnen vermaken en vergapen aan het prachtige uitzicht op de Oude Maas. Plannen hiervoor waren concreet, ook het financieringsplan zag er hoopvol uit. Deze plannen waren net zoals die van de MFA te hoog gegrepen en de tijd van bezuinigingen heeft ons in gehaald. Er worden wel plannen uitgevoerd maar op veel kleinere schaal dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Sport

Sportstimulering is een aanwinst voor Hoogvliet er maken steeds meer bewoners (vooral jongeren) gebruik van het aanbod. Sportverenigingen zijn hier ook erg tevreden over hebben wij begrepen. Nieuw Hoogvliet staat hier positief tegenover en zal de plannen op dit gebied blijven steunen

Sport-en recreatieverenigingen zorgen voor cement in de Hoogvlietse samenleving. Ze zullen op een betaalbare wijze bereikbaar moeten blijven voor de Hoogvlieters, maar donkere wolken pakken zich samen.  Initiatieven van diezelfde sportverenigingen om in zelfwerkzaamheid mede te werken aan oplossingen moeten gehonoreerd worden en niet af worden gedaan als "lastig" Nieuw Hoogvliet zal en heeft al een aantal keren het voortouw genomen op het gebied van sport. Nieuw Hoogvliet ziet echter wel in dat het betaalbaar houden kan betekenen opnieuw te kijken naar het fenomeen van de kostendekkende huuropbrengsten hoewel wij daar niet blij mee zijn. Nieuw Hoogvliet wil in de nieuwe Sporthal een kantine. Dit is een dringende vraag van de verenigingen die gebruik moeten gaan maken van de hal. Wij vinden dat dit op het bedrag dat het hele project zal gaan kosten niet uit zou mogen maken. Wij vinden dat een sporthal zonder kantine geen visite kaartje voor Hoogvliet. Het dagelijks bestuur is ondertussen in overleg met de sportclubs om plannen te maken voor de sporthal in de Campus. 

Vrijwilligers op sport-, sociaal-, en cultureel gebied verdienen extra aandacht gelet op gewijzigde regelgeving. Intensief gebruikte speel-en trapvelden dienen een plaats te behouden in de geherstructureerde wijken van Hoogvliet. Nieuw Hoogvliet vindt dat uitingen van Kunst en Cultuur, in de buitenruimten, bijdragen aan het unieke Hoogvliet en tot saamhorigheid. De diversiteit in aanbod van recreatieve activiteiten voor jongeren, ouderen en kinderen moet groot zijn.

Economie

De invloed van buitenaf op de Hoogvlietse veld van economie en werkgelegenheid is groot. De druk om daarin te presteren is onveranderd hoog maar leidt niet altijd direct tot tastbare resultaten. De verdere ontwikkeling en verbetering van de contacten tussen het bedrijfsleven en de deelgemeente zijn binnen het concept van de Servicebalie tot stand gebracht. De introductie van Parkmanagement in de Gadering en het project Veilig ondernemen in de Winkelcentra en de Gadering dragen positief bij tot de ontwikkeling van de wijkeconomie in Hoogvliet.

Het bedrijvenpark Gadering heeft zich ontwikkeld tot een gewilde locatie. De ontwikkeling van winkelgebieden is in volle gang. Zorgpunt daarbij is het winkelcentrum Wilhelm Tellplaats ondanks de komst van de nieuwe supermarkt. Aan startende ondernemers wordt de kans geboden om een bedrijf in Hoogvliet te starten. Bij het schrijven van dit stuk was daar nog geen verbetering in gekomen. De supermarkt maakt niet de indruk het erg druk te hebben, waardoor de toekomst van dit winkelgebied er somber uit ziet.

Voor goede relatie met bestuurlijk Hoogvliet is een goed opererend ondernemersplatform bittere noodzaak. In de multiculturele samenleving van Hoogvliet is plaats voor nieuwe vormen van ondernemerschap.

Aandacht voor onderwijs en scholing blijft nodig. Gestimuleerd moet worden dat in het nieuwe onderwijscentrum, Campus Hoogvliet, opleidingen komen die nauw aansluiten bij de Hoogvlietse-en regionale arbeidsmarkt.

Hoogvlietse jongeren die moeilijk zelfstandig de stap naar de arbeidsmarkt en of (bij)scholing) kunnen maken, moeten onder drang begeleidt worden naar het Jongerenloket of de Hoogvlietse Sluitende aanpak. De mogelijkheden die de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hierbij biedt dienen ook op dit gebied te worden ingezet.

Nieuw Hoogvliet ondersteunt de samenwerking tussen private partijen en de (lokale) overheid in projecten als Parkmanagement in de Gadering.

Hoogvliet, uitgerust voor de toekomst

Tot Slot

De plaatselijke politiek in Hoogvliet heeft lang te horen gekregen: De raad beslist over het "wat", het DB beslist over het "hoe". We moesten ons maar niet bemoeien met de uitvoering, daar was het DB voor, hun ambtenaren en alle partners. Zeker in het kader van een juister uitvoeren van het Dualisme, gaat Nieuw Hoogvliet hier verandering in brengen. We hebben op zijn minst een controlerende functie en zullen daar gebruik van maken!

...Terug