Nieuwsarchief
a15
02 December 2011 - Ingezonden stuk []

Het digitaal klantenpanel

Eind september is de nulmeting van het digitale klantenpanel A15 Maasvlakte-Vaanplein uitgevoerd. Het onderzoek is opgezet omdat Rijkswaterstaat graag wil weten hoe omwonenden en weggebruikers de werkzaamheden voor de verbreding van de A15 en de informatievoorziening daarover ervaren. De eerste resultaten van het onderzoek leest u als samenvatting terug op de volgende pagina's. Op basis van de ontvangen input hebben we alvast enkele acties in gang gezet om e.e.a. te verbeteren.

Wat is er al gebeurd?

. Mogelijkheid op de website www.rijkswaterstaat.nl/a15mava om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
. Opstarten van maandelijkse digitale nieuwsbrief inclusief de planning voor de aankomende maand. Abonneren kan   via de website.
. Beperken van de verkeershinder voor weggebruikers door alle werkzaamheden op de weg zoveel mogelijk 's nachts uit te voeren en beperken van de bouwhinder voor omwonenden door de overige werkzaamheden zoveel
mogelijk overdag uit te voeren.
. Instellen van een spitsregime voor De Botlekbrug. De maatregel geldt op werkdagen van 06.00 tot 09.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur. Tijdens spitsuren zijn er alleen op de hele en halve uren brugopeningen voor de
scheepvaart. Tijdgebonden schepen mogen, indien nodig, ook passeren buiten de vaste momenten. Tijdens het spitsregime mag enkel de beroepsscheepvaart gebruik maken van de brugopening.
. Zo veel mogelijk beperken van overlast voor de omgeving door geluid, stof of licht tijdens de werkzaamheden.
. Publiceren van wegafsluitingen die grotere hinder veroorzaken op Twitter @Rijkswaterstaat.
. De 2x2 rijstroken op de Harmsenbrug, die onder het beheer van de provincie valt, zijn opengesteld.
. De Regiodesk is opgericht. Zij stuurt informatie over de wegen in de regio aan vanuit de verkeerscentrale in Rhoon. Dat gebeurt zowel bij gewone verkeerssituaties, evenementen als bij calamiteiten. Vooral bij calamiteiten is
het van belang dat automobilisten op tijd worden omgeleid en informatie krijgen over de beste route in die situatie.

Wat is in gang gezet?

. Plaatsen van informatie over deeltrajecten op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.
. Borden langs de weg zoals bouwborden met een verwijzing naar het webadres voor meer informatie.
. Afstemming van de communicatie via gemeentelijke middelen zoals informatie over het project op de websites van de gemeente en de gemeentepagina's in de huis-aan-huisbladen.

Wat gaan we nog doen?

. Aanvullen informatie over deeltrajecten op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.
. Betrokkenen blijven informeren over het landelijke onderzoek naar een inhaalverbod voor vrachtwagens en bekijken of de uitkomst hiervan toegepast kan worden op de A15.
. Uitvoeren van een volgende meting onder het digitale klantenpanel in januari 2012, zodat we blijven monitoren hoe u de werkzaamheden aan de A15 en de informatievoorziening hierover ervaart.

Samenvatting resultaten van de nulmeting

Deelnemers

De enquête is door 84% (390 personen) van de geregistreerde deelnemers afgerond. De deelnemers komen uit alle wijken waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Draagvlak

Op twee deelnemers na weet iedereen dat er de komende jaren aan de A15 wordt gewerkt. 92% Van de deelnemers is het er mee eens dat de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein een goed initiatief is.

Beperken hinder

De manier waarop de hinder wordt beperkt scoort een magere 6,6. Driekwart van de deelnemers geeft aan momenteel enigszins tot veel hinder van files te ondervinden op de A15. 6% van de ondervraagden verwacht niet de hinder van de werkzaamheden aan de A15 als een probleem te ervaren. 45% Verwacht dit als een klein probleem te ervaren en 48% verwacht dit als een (redelijk) groot probleem te ervaren. Verreweg het meest geadviseerd om de hinder te beperken is het instellen van een inhaalverbod voor vrachtwagens en het afschermen van het werk zodat de automobilist niet wordt afgeleid. Verder pleit men voor het stimuleren van alternatieve routes en deze goed communiceren (eerder op de toegangswegen zodat men niet in een fuik rijdt), gratis openbaar vervoer/alternatief vervoer, betere handhaving van de regels door politie en goede afstemming tussen het werk van Rijkswaterstaat en gemeenten en provincie zodat niet op twee routes tegelijk wordt gewerkt. De meeste mensen (60%) willen graag dat de werkzaamheden die van invloed zijn op het wegverkeer 's nachts worden uitgevoerd. 57% Van de deelnemers ziet het liefst dat de werkzaamheden die het wegverkeer niet hinderen overdag uit worden gevoerd. Bijna zestig procent van de deelnemers geeft aan niet ontevreden tot zeer tevreden te zijn over de manier waarop geluidshinder wordt beperkt. 37% Gaf aan hier geen mening over te hebben en slechts 5% was (zeer) ontevreden. Men denkt dat de geluidshinder verder kan worden beperkt door het overdag uitvoeren van geluidsintensieve werkzaamheden, door moderne, geluidsarme bouwmethoden en materieel te gebruiken en door verplaatsbare of tijdelijke geluidschermen te gebruiken. 82% van de ondervraagden geeft aan geen andere hinder te ervaren dan die in de vragenlijst is teruggekomen.

Informatievoorziening

Voor de manier waarop de deelnemers worden geïnformeerd over de werkzaamheden scoort het project een 6,6. Van de informatiebronnen zijn de huis-aan-huis bladen en borden langs de weg het meest bekend. Ruim 35% geeft
aan de bewonersbrieven en digitale nieuwsbrief te kennen. Rond een kwart van de deelnemers kent de website van Rijkswaterstaat en van A naar Beter. Het minst bekend zijn de sociale media, de websites van de gemeente en het
landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. De deelnemers zoeken de informatie in huis-aan-huis bladen (46%), digitale nieuwsbrief (44%), website van Rijkswaterstaat (42%), www.vananaarbeter.nl (36%) en borden langs de weg (33%). 86% Van de deelnemers wil het liefst digitaal informatie ontvangen. Borden langs de weg wordt met 51% ook als goede manier van voorlichten gezien gevolgd door internet en websites met 44% en advertenties in huis-aan-huis bladen met 31%. Sociale media, informatiebijeenkomsten en brieven zijn de minst populaire manieren waarop men wil worden geïnformeerd. Men wil het liefst informatie over locaties van wegafsluitingen (92%), planningen van de werkzaamheden (85%) en specifieke hinder (81%). Uitleg over de
techniek vindt slechts 37% belangrijk. Er zijn veel manieren aangedragen om de informatievoorziening te verbeteren. De meest voorkomende zijn:

meer informatie over de eindsituatie, meer (eenvoudig te begrijpen) tekeningen van de situatie in plaats van geschreven uitleg, meer concrete informatie over waar er oponthoud is, hoe lang die duurt en wat er verbetert, borden langs de weg met daarop waar men meer informatie kan vinden en vaker een brief of
email met informatie over de komende tijd.

Verkeerssituatie

Voor 11% van de deelnemers is de verkeerssituatie en de wijk (tijdelijk) veranderd als gevolg van de werkzaamheden.

Tot slot danken wij u hartelijk voor uw deelname aan de enquête. Wij hopen van harte dat u de volgende keer weer deelneemt.

Meer informatie over de werkzaamheden voor de verbreding van de A15 vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava en via de informatielijn 0800-8002.

 


...Terug