Nieuwsarchief
Nieuwjaarstoespraak van deelraadvoorzitter Edwin Smid
07 January 2012 - Nieuwsbericht [Webmaster]Afgelopen donderdag hield Edwin Smid zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Hoogvliet.  Het was stil tijdens deze bijzondere nieuwjaarstoespraak.

Eerst stond Edwin Smid stil bij het bericht dat wij die ochtend kregen, namelijk het overlijden van Roel van der Sluijs. Edwin noemde met name de wijze waarop Roel mensen benaderde, met warmte, betrokkenheid en respect.

Na een moment van stilte vervolgde Edwin zijn nieuwjaarstoepsraak; 

 

Nieuwjaarstoespraak 2012

Dames en heren, namens het deelgemeentebestuur van Hoogvliet heet ik u hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Laat ik beginnen met u allemaal een gezond en voorspoedig 2012 toe te wensen, voor u en voor alle mensen die u lief hebt.

Kijkend naar Hoogvliet, is kijken met respect. Dit bestuur kijkt met groot respect terug naar 2011, naar de Hoogvlieters, de medewerkers,  iedereen die betrokken is geweest bij dat wat wij met elkaar, onder moeilijke omstandigheden, hebben bereikt in 2011. Dank daar voor. Ik wil u een aantal van die zaken noemen:

 • het participatie spoorboekje waarmee de organisatie nog meer het onderwerp participatie mee laat wegen in dat wat zij doet
 • de Aanpak van jonge Antillianen
 • het Pva zalmplaat/lampreibuurt
 • het overleg met Antilliaanse vaders en moeders
 • de Strakkere hand op controle van subsidies
 • het Onderzoek naar de behoefte van huisvesting voor jongeren
 • het boek Hoogvliet tussen dorp en stad, dat vertelt over Hoogvliet anno 2011, maar met name iets vertelt over een van onze bijzondere Hoogvlieters.

De eerste paal van de MFA Oudeland.  Een bijzonder moment voor Hoogvliet en de wijk Oudeland. Ondanks alle financiŽle knelpunten/hindernissen zijn wij er als bestuur  trots op dat wij met vereende krachten zo ver zijn gekomen en wij de bouw nu gestaag zien vorderen.

Dit bestuur heeft al eerder aangegeven nauwer samen te gaan werken met de stad Rotterdam, het concern.  T.a.v. de campus was ook het nodige reparatiewerk noodzakelijk. De inspanningen van WoningbouwcoŲperatie Woonbron, die van mijn collega bestuurder Hoogveld,  de medewerkers in dit huis, zorgde er voor dat mede dankzij de medewerking van wethouder Karakus, op 15 december j.l. het verlossende woord viel: De Campus gaat door.

Medio 2011 stuurde 1 Amerikaan het bericht de wereld in dat wij aan het einde van het jaar een vreselijke winter tegemoet zouden gaan. Iedereen sprak over deze strenge winter. De realiteit blijkt dat wij tot op heden in een van de warmste winters ooit zitten. Ik vind dit een mooie metafoor voor de wijze waarop er de afgelopen maanden in deze raadszaal en in de media is gediscussieerd, en dan schiet mij toch ook weer direct het woord respect te binnen.

Dit bestuur heeft andere projecten die in de stijgers stonden en niet financieel gedekt waren, met partners  gerealiseerd zoals de mfa oude land en de campus. En dat gaan we ook doen met het "cultuurhuis" zij het helaas in een andere vorm.

En ondanks alle berichten in de media ben ik trots op de reŽle ambitie, de strijdlust en doorzettingsvermogen van mijn college Bekker. Maar ook trots om onderdeel uit te maken van een daadkrachtig bestuur dat resultaten weet te boeken en verantwoordelijkheid neemt en daar transparant over is richting raad en inwoners. Een bestuur "aan het werk", collegiaal, en Hoogvliet door moeilijke tijden en situaties heen loodst en oog blijft houden voor wat werkelijk belangrijk is voor Hoogvliet.

De samenwerking met burgerpanels van Buurt Bestuurt. Een spannend proces wat ons veel, heel veel heeft opgeleverd. Er werden niet alleen prioriteiten gesteld, maar bewoners ondernamen ook zelf actie. Maar ook hebben de bijeenkomsten van Buurt Bestuurt  geleid tot acties in straten en wijken omdat de stem van de inwoners niet gehoord is geweest en problemen zich op zijn gaan stapelen.

Respect betekent voor dit bestuur niet alleen luisteren, maar ook samen tot resultaat komen. Een oprecht woord van dank aan alle burgerpanelleden maar ook aan al die Hoogvlieters die mij, ons het vertrouwen hebben teruggegeven en uit hebben gesproken samen iets te willen doen aan asociaal gedrag, wapenbezit, en vandalisme.

Samen met hen bouwen we Buurt Bestuurt verder uit. Maar ook de individuele burger heeft zijn verantwoordelijkheid daar waar het gaat om eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Dat is niet iets van de politie, stadstoezicht en deelgemeente alleen, maar van ons allemaal. Je loopt niet door en doet niets, als je ziet dat een jongen in elkaar geslagen wordt.

Respect is ook respect van de burger voor zijn omgeving. In 2011 is mede dankzij de aangiftebereidheid van burgers een goed beeld ontstaan t.a.v. het aantal en soort incidenten.  Het aantal woninginbraken is in 2011 gestegen als ook het aantal diefstallen uit auto's en de diefstal van fietsen. Hoogvlieters mogen terecht verwachten dat politie, stadstoezicht, deelgemeente en coŲperaties hier aandacht voor hebben en actie op ondernemen.  Zo wordt op dit moment voor metrostation Tussenwater de plaatsing van fietskluizen onderzocht en kijken wij naar de mogelijkheden om de fietsenstalling bij metrostation Zalmplaat weer in gebruik te nemen. T.a.v. diefstal uit auto's zijn er initiatieven vanuit Buurt Bestuurt.

Ja, het gaat goed op het gebied van veiligheid, maar dit bestuur neemt ook actie daar waar de Hoogvlieters vinden dat er al langere tijd iets aan de hand is op het gebied van veiligheid en de cijfers anders uitwijzen. Dat betekent concreet dat wij in sommige gebieden waarvan al jaren is geroepen dat er "niets" aan de hand is, we niets meer accepteren en bijvoorbeeld overgaan tot preventief fouilleren. We herstellen het beeld van de werkelijkheid. Volgens ons is dat de juiste manier om je imago te verbeteren.

Dames en heren: Korpschef Frank Pauw schreef: ik ben allergisch voor de woorden "rustig" of "feestelijk" Ik onderschrijf deze woorden. NEE niet rustig en geen feest.  Sterker nog het is absurd dat individuen in onze samenleving niet met hun handen af kunnen blijven van de eigendommen van anderen. Want hoewel de jaarwisseling in Hoogvliet als rustig getypeerd kan worden, heb ik daar mijn vraagtekens bij. De schade in de nieu wjaarsnacht in Hoogvliet wordt voorlopig getaxeerd op  63000 euro. Voor dit bedrag hadden wij voor de Hoogvlieters een leuk feest kunnen organiseren met een mooi afsluitend vuurwerk. Hadden wij de fietsenstalling op metrostation Zalmplaat wellicht weer operationeel kunnen maken.

De gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen die vorig jaar duidelijk werden voor Hoogvliet en die t.g.v. landelijk bezuinigingen en stedelijke tekorten alleen maar toenemen, leggen de komende jaren grote druk op de deelgemeentelijke begroting.

Ook de effecten van de bezuinigingen op de organisatie worden merkbaar. Ook de deelraad zal geconfronteerd worden met deze krimpende organisatie. Niet alles kan meer.

Geen beleidsnota's en,  bewustwording en handelen, daar waar het gaat om de belasting van de ambtelijke organisatie.

Het dienstverlening concept zal verder geoptimaliseerd worden waarbij digitalisering van dienstverlening een belangrijke rol speelt.

Dames en heren u merkt het al WIJ komen onze afspraken na en zetten nog steeds in op onze bestuurlijke prioriteiten,

 • - Dienstverlening
 • - Participatie
 • - de boel financieel op orde
 • - en veiligheid.

Ons motto was en is:  Er is wat er is. Geen valse hoop en verwachtingen. Weg van een voorgespiegelde schijnwerkelijkheid.

2011 sloten wij af met de ondertekening van de gebiedsafspraken en het slaan van de eerste paal voor het bouwproject "Heerlijk Houting", het grootste woningbouwproject in Rotterdam.

Respect is ook respect in de politiek. Dames en heren, het officiŽle Van Dale Woord van het Jaar 2011 is geworden het woord Tuigdorp. In de Hoogvlietse politiek is het woord van het jaar het woord RESPECT geworden.  Een woord dat net als het woord "Tuigdorp" te pas en te onpas wordt gebruikt zonder dat in dit huis voor een ieder de werkelijke betekenis van dit woord doordringt.

RESPECT betekent:

 • - nog eens, beter kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander.
 • - omzien naar en rekening houden met je medemens, die ander.

Ik kijk met afschuw terug naar 2011 daar waar het gaat om de wijze waarop politici omgaan met elkaar en indirect met de Hoogvlieters. Politici hebben een voorbeeldfunctie als volksvertegenwoordiger.

Vanuit het perspectief van beter kijken naar de ander en je jezelf wat minder belangrijk maken ten opzichte van die ander roep ik de raadsleden op zich in te zetten voor de Hoogvlieters, DIE ander. De Hoogvlieters die hun het vertrouwen hebben gegeven.

Dames en heren in 2011 was respect voor mij en mijn collega's van cruciaal belang. Vorig jaar refereerde ik al naar de nieuwe coalitie van Leefbaar Rotterdam, de Partij van de Arbeid en Nieuw Hoogvliet en het coalitieakkoord wat zou zorgen voor de  noodzakelijke verandering om tot herstel te komen. Herstel, vooral t.a.v. de prioriteiten van deze deelgemeente in relatie tot de middelen die af zouden nemen. Herstel om weer een realistisch beeld te schetsen aan de Hoogvlieters, om beelden bij te stellen, schade te herstellen en financiŽle risico's te beperken.  Daar zijn wij succesvol in en ons valt op dat er veel mensen zijn die begrip hebben voor de slechte financiŽle situatie waar we in verkeren en respect hebben voor de duidelijke keuzes die gemaakt worden en de helderheid die gegeven wordt. Geen beleidsnotities meer. Eerst de boel op orde. Weg van een voorgespiegelde schijnwerkelijkheid.

Het jaar 2012

Dames en heren, 2012  het jaar waarin de deelgemeente Hoogvliet 40 jaar bestaat, maar ook het jaar waarin grote veranderingen nog meer zichtbaar worden zoals:

 • de organisatieverandering
 • de toenemende bezuinigingen
 • en de politieke veranderingen.

Voor dit bestuur is het belangrijk dat de belangen van de Hoogvlieters gehoord worden en er met de Hoogvlieters wordt samengewerkt.

Een voorbeeld hiervan is De uitrol van Buurt Bestuurt  in alle wijken van Hoogvliet.  Ik ben er van overtuigd dat de burgerpanels van Buurt Bestuurt, het verschil gaan maken en Hoogvliet werkelijk een stuk veiliger kunnen maken maar ook werkelijk inhoud gaan geven aan het begrip burgerparticipatie.

2012 ook het  jaar waarin de politie onderzoek zal doen naar het wapenbezit onder Antilliaanse jongeren. Maar ook het enthousiasme van de Antilliaanse vaders en moeders, die zich zorgen maken en gezamenlijk met elkaar hier actie op ondernemen.

2012 waarin we doorgaan met Preventief fouilleren in de eerste drie maanden en de inzet van een stadsmarinier tot en met juni.

2012 en het gedrag van mensen die het begrip boodschappenkar erg ruim nemen en hun winkelwagen mee nemen en deze in hun straat of elders dumpen.  Als het aan mij ligt mag elke persoon een pv krijgen van zo'n 300 euro voor dit a-sociale gedrag.

Ik vind dit ook niet alleen, maar zal mij hier ook hard voor maken, hoe lastig dit in de praktijk ook blijkt om e.e.a. wettelijk geregeld te krijgen.

Wordt 2012 het jaar waarin de burgemeester besluit om stadstoezicht gebiedsgericht in te zetten zodat de medewerkers van stadstoezicht zich meer bezig kunnen houden met de prioriteiten die actueel zijn in de deelgemeenten in plaats van alleen te handhaven op de stedelijke prioriteiten zoals fout parkeren?  Dit bestuur kiest voor inzet daar waar nodig.

2012 het jaar waarin het college uitvoering gaat geven aan de afspraak om Hoogvliet te compenseren voor alle nadelige consequenties van de herstructurering?

Een goed trottoir, een schone buitenruimte is en blijft voor inwoners belangrijk. Met minder geld moeten wij hetzelfde doen. Wij kijken verder dan 2012 en kiezen dan ook voor inrichting die duurzaam is en onderhoudsvriendelijk en kiezen bijvoorbeeld voor natuurlijke speelplekken in plaats van dure speeltoestellen.

Maar 2012 moet toch wel het jaar van "samen" worden. Iedereen weet dat het,.. zoals het ging,  niet langer kan en wij merken zelfs een besef dat het in het verleden ook voor een deel allemaal wel te gek was.  Dat vinden wij bijzonder.  Wij hopen dan ook dat mensen ook nog bereid zijn het komend jaar een volgende stap te nemen: meer verantwoordelijkheid voor elkaar.

Ken je buren, let op hun noden. Iedereen kan iets betekenen voor een aantal anderen. Bewoners zijn niet alleen begripvol maar bieden zelfs aan om mee te helpen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de buitenruimte. Wij zullen dit aanbod graag aannemen en een pilot gaan starten met deze vorm van participatie.  Veel bezuinigingen, maar dit maakt ons allen ook creatief. Dit maakt het komend jaar zeer uitdagend.

Dames en heren, De afgelopen maanden is er veel gezegd over de veranderingen op het gebied van welzijn.

Maar weet u, dit bestuur, de overheid, zij maken de maatschappij niet.  Deze maatschappij wordt gemaakt door mensen waar het om gaat, mensen die willen.

Wat doet u,  wat doe jij, voor Hoogvliet, voor die ander, zonder direct de held van de samenleving te willen zijn.  Wij, u en ik, zullen ons zelf dus die vraag moeten stellen. Er lopen zo veel mensen in Hoogvliet met zo veel vaardigheden, competenties, zo veel mensen die zich vrijwillig in zouden kunnen zetten voor Hoogvliet en verenigingen in Hoogvliet.  Dat begint bij  betrokken mensen in Buurt Bestuurt, maar kan veel verder reiken dan dat.

Laten wij in 2012 stil staan bij wat ons bezig houdt en ons zelf die vraag stellen,.... Wat kan ik doen.  Hoe wil ik betrokken zijn bij mijn omgeving.  U, ik, Wij!  De nieuwe "collectieve macht"

Dames en heren, ik bedank al onze partners,(ik ga geen namen noemen) voor hun inzet in het jaar 2011. Ik bedank al onze medewerkers, maar niet alleen hen maar ook hun partners.  Het zijn heftige tijden in de gemeente Rotterdam.  Maar zeker ook een woord van dank aan de medewerkers die wij vanwege gezondheidsproblemen op dit moment moeten missen.

Tot slot,...

Geniet, want er is veel te genieten! 

Heb lief, want er is veel om van te houden!

Treur, omdat verlies daarom vraagt...

maar Denk vooral aan wat er is en niet aan wat je mist!

Ons leven is te kort om het niet tot zijn volle te benutten!     

Dus stel uzelf die vraag,.....Wat kan ik doen,.......

Ik toast op 2012 en nodig u, alle Hoogvlieters uit om in 2012 met respect betrokken te zijn bij Hoogvliet.  Ik wens u allen Gezondheid en kracht om uitdagingen aan te gaan en succes bij de keuzes die u, die wij gezamenlijk gaan maken.

Edwin Smid

...Terug