Nieuwsarchief
Beleidsregel Durfgeld/Bewonersinitiatieven
16 July 2012 - In de media []

Beleidsregel Durfgeld/Bewonersinitiatieven

1. Beleidsachtergrond

De deelgemeente Hoogvliet heeft als één van haar kernambities het versterken van de sociale netwerken door bewoners te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor het onderlinge sociale verkeer, het gedrag op straat en de zorg voor de directe leefomgeving. De deelgemeente Hoogvliet verwacht meer actie vanuit bewoners en wil met Durfgeld

Bewonersinitiatieven bewoners nadrukkelijk uitnodigen met eigen initiatieven te komen. Daarom wil de deelgemeente bij dit stimuleringsbudget minder beperkende regels toepassen om zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven aan die initiatieven.

2.Doel van de regeling

Het doel van de beleidsregel Durfgeld Bewonersinitiatieven is het eigen initiatief en participatie van bewoners te stimuleren door goede ideeën van inwoners en verenigingen van Hoogvliet op het sociale vlak snel en eenvoudig te honoreren.

3.Subsidie

De subsidie zal het karakter hebben van een waarderingssubsidie conform de Subsidieverordening Rotterdam 2005, artikel 27 en 28.

4.Definities

  • Bewoner: een inwoner van Hoogvliet;
  • Vereniging: een vereniging die gevestigd is in Hoogvliet
  • Bewonersinitiatief: een zelfbedacht idee van 1 of meerdere bewoners waaraan zij zelf, al dan

niet met behulp van anderen uitvoering geven en altijd gericht is op het verbinden van mensen met elkaar;

  • Aanvrager: individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen of andere

samenwerkingsverbanden van bewoners die een initiatief willen uitvoeren en voor steun een beroep doen.

5.Wie kunnen aanvragen

Inwoners van Hoogvliet of verenigingen gevestigd in Hoogvliet.  Procedure voor aanvragen, behandelen en toekennen De aanvraag dient schriftelijk met het door het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet vastgesteld aanvraagformulier "Durfgeld", welke is afgeleid van een door het College van Rotterdam vastgesteld aanvraagformulier, ingediend te worden bij:

Deelgemeente Hoogvliet

t.a.v. Sector Dienstverlening

Postbus 600

3190 AN Hoogvliet

Subsidies

Aanvragen moeten 8 weken voorafgaand aan een activiteit ingediend worden. Het Dagelijks Bestuur heeft het sectorhoofd Dienstverlening gemandateerd om binnen 4 weken te besluiten omtrent de aanvragen. De termijn van afhandeling kan verlengd worden tot maximaal 20 weken. (artikel 8 SVR 2005). De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de aanvrager wordt uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. (artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht).

6.Criteria voor toekenning

a) Aanvragers kunnen voor een subsidie of een opdrachtverlening in aanmerking komen indien de  aanvraag betrekking heeft op:

-actief burgerschap: meedoen en/of meedenken met de sociale omgeving;

-gebruik van wijkvoorzieningen;

-talentontwikkeling ten gunste van wijkactiviteiten;

-vrijwilligersactiviteiten voor kwetsbare wijkbewoners;

-de activiteit moet ten goede komen aan/openbaar zijn voor inwoners van Hoogvliet;

-de aanvraag moet primair betrekking hebben op een activiteit, niet op de aanschaf van materiële zaken;

-de aanvraag mag geen betrekking hebben op investeringen in/wijzigingen van de buitenruimte;

-de aanvraag mag geen betrekking hebben op een reguliere sportactiviteit van een sportvereniging.

b) De aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

-ondertekening door minimaal 5 medebewoners, of door 5 (bestuurs)leden van een vereniging gevestigd in Hoogvliet;

-hij moet passen binnen de begroting van deze beleidsregel;

-dezelfde activiteit kan slechts eenmaal worden gehonoreerd (mits aan de voorwaarden is voldaan) met een geldelijke bijdrage van de deelgemeente Hoogvliet. Indien voor dezelfde activiteit meerdere aanvragen zijn ingediend, zal dus (mits aan de voorwaarden is voldaan) slechts één aanvraag kunnen worden gehonoreerd;

-de aanvraag moet binnen de gestelde termijn zijn ingediend;

-de uitgave moet ten goede komen aan één van de wijken van Hoogvliet, maar kan ook wijk overstijgend zijn, bijvoorbeeld in de Groene Gordel of op de Heerlijkheid

7.Begrotingsplafond

Het budget behorend bij deze beleidsregel in 2012 bedraagt € 52.310,00 ( per wijk is er tot en met 1 juli 2012 € 6.540,00 beschikbaar. Het maximum per aanvraag bedraagt € 1.500,--. Is het plafond op enig moment in het jaar bereikt dan kunnen aanvragen niet meer worden toegekend.

8.Subsidie/opdrachtverlening en voorwaarden

-de subsidies zullen in de vorm van een waarderingssubsidie worden verleend; Een waarderingssubsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen of natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren die de deelgemeente op prijs stelt omdat deze bijdraagt aan het bewerkstelligen van haar doelstellingen. Een waarderingssubsidie wordt niet verleend maar verstrekt. Dit houdt in dat de subsidie gelijk bij het versturen van de beschikking wordt vastgesteld. Er hoeft geen aanvraag tot vaststelling, nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, te worden ingediend. Wel wil de deelgemeente een verslag of foto's van de activiteit(en) ontvangen.

-voor de subsidieverlening is de SVR 2005 van toepassing, met dien verstande dat de deelgemeente Hoogvliet de waarderingssubsidie als subsidievorm niet inzet voor structurele subsidies; met andere woorden: de subsidie heeft een eenmalig karakter en kan niet voor opeenvolgende jaren worden verleend.

-mocht een activiteit of uitgave geen doorgang vinden dan dient de aanvrager het ontvangen bedrag, minus duidelijk aantoonbare gemaakte kosten, aan de deelgemeente terug te geven.

9.Bezwaar

Indien de aanvrager het niet eens is met het besluit kan een bezwaar worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken, na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift dient schriftelijk te gebeuren en bevat tenminste de volgende onderdelen:

-de naam en adres van de aanvrager;

-datum;

-een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend;

-een omschrijving van de redenen waarom de aanvrager het niet eens is met de beslissing van de deelgemeente.

Overeenkomstig art. 7:10 Awb beslist de deelgemeente binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Deze termijn kan verdaagd worden met maximaal 6 weken.

10.Tijdsduur beleidsregel

Deze beleidsregel is geldig in het subsidiejaar 2012.

Eventuele bijzonderheden

Hetgeen met betrekking tot de beleidsregel hier niet afdoende geregeld zou zijn, zal in voorkomende gevallen ter beoordeling komen van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet.

klik hier voor het aanvraagformulier:   http://www.rotterdam.nl/DG%20Hoogvliet/Document/Aanvraagformulier%20Durfgeld%202012%20(3).doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Terug