Nieuwsarchief
speelplekken, herstructurering en Villa Vonk
04 September 2012 - Nieuwsbericht []

Portefeuillehouder Ingeborg Hoogveld heeft donderdag Villa Vonk aan de Othelloweg geopend.

Multi Functionele Accommodatie (MFA) Villa Vonk moet een rol gaan spelen in het verbeteren van de wijk Oudeland en het verbinden van de wijken Tussenwater en Centrum. Ook wordt Villa Vonk een plek in de wijk waar bewoners gebruik kunnen maken van verschillende faciliteiten. Deze faciliteiten bestaan enerzijds uit regulier onderwijs en kinderopvang en anderzijds uit activiteiten die voor, door en met de buurtbewoners worden ontwikkeld.

In  Villa Vonk zijn de basisscholen p.c.b.o. Oudeland en o.b.s. De Notenkraker gevestigd. Daarnaast is er een grote sport-/buurtzaal, een peuterspeelzaal en kinderopvang van Plein Nul10. Verder zal de deelgemeente Hoogvliet voor de bewoners een aantal ruimtes in gebruik nemen te weten een jongerenruimte, een huiskamer en een cursusruimte.

Villa Vonk is door Woonbron ontwikkeld, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de deelgemeente Hoogvliet, stichting BOOR, stichting PCBO en Plein Nul10.

Twee speelplekken in Hoogvliet worden binnenkort verbeterd en ingericht

 De deelgemeente doet er veel aan om gevarieerde speelplaatsen te bieden, voor verschillende leeftijdsgroepen, en deze goed te onderhouden. Omdat het geld maar een keer kan worden uitgegeven maakt het deelgemeentebestuur keuzes. Keuzes waar er wel en geen speelplekken nodig zijn en voor welke leeftijden ze geschikt zijn. Ook het onderhoud van de speelplaatsen is belangrijk om ze aantrekkelijk en veilig te houden.

Alle basiskeuzen van het deelgemeentebestuur met betrekking tot de speelplaatsen staan in het Speelbeleidsplan deelgemeente Hoogvliet 2009 - 2014 en de speelplaatsenkaart

De komende tijd gaat Gemeentewerken werkzaamheden uitvoeren op een aantal speelplaatsen. Dat kan opknappen zijn, nieuwe speeltoestellen plaatsen of het verwijderen van een speelplaats. Op de website staat het besluit van het deelgemeentebestuur waarop u precies kunt zien welke speelplaatsen in Hoogvliet worden opgeknapt, aangepast of verwijderd.

Wij zullen u via deze pagina's in de wijkkrant, via de website en met informatieborden op de hoogte houden van de werkzaamheden. Als er werkzaamheden starten bij u in de buurt dan krijgt u een bewonersbrief in de brievenbus.

De titel van het speelbeleidsplan is: "Hoogvliet Speelt en beweegt!". De werkzaamheden aan de speelplaatsen moeten er voor zorgen dat dit kan en dat dit zo blijft.

Verbeteren van speelplekken
Twee speelplekken in Hoogvliet worden binnenkort verbeterd en ingericht met natuurlijke elementen, zoals: bomen, struiken, bloemen, keien, steenstructuren, en met afwisselende bodemsoorten als zand, stenen, houtsnippers, watervormen enz.

Dit wordt ook wel speelnatuur genoemd en het uitgangspunt is: "natuurlijk groen als onderwerp en omgeving van het spel". Het groen fungeert niet alleen als decor, maar het natuurlijk groen is het speelelement. Klassieke speeltoestellen zijn dan ook niet of nauwelijks aanwezig.

Een bijkomend voordeel is dat het beheer en onderhoud van natuurlijke speelelementen goedkoper is dan dat van reguliere speeltoestellen.

Weegbree
De speelplek aan de Weegbree wordt vanaf 3 september omgevormd tot een speelplaats met natuurlijke elementen.
Het omvormen van speelplekken met natuurlijke elementen vergt investeringen. Om hier ervaring mee op te doen is destijds besloten om op de Bijster, middels de motie Kinderspeelplekken, aan te wijzen als pilot, maar vanuit de bewoners zijn geluiden opgevangen dat de voorkeur wordt gegeven aan een regulier speelplek. Daarom is er gezocht naar een alternatieve locatie. Er is toen gekozen voor de speelplaats aan de Weegbree. In samenspraak met de bewoners is er een ontwerp gemaakt en wordt vanaf 3 september 2012 aangepakt. De werkzaamheden zullen 3 weken in beslag gaan nemen.

Bijster
De speelplek aan de Bijster zal worden uitgebreid met enkele toestellen. Om daar ook aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Ook hier wordt 3 september gestart en deze werkzaamheden zullen twee weken in beslag gaan nemen.

Het college van Rotterdam heeft 21 augustus een ingrijpend besluit genomen over de herstructureringsplannen.

Doorrekening van de plannen lieten in 2011 een gezamenlijk negatief resultaat zien van ongeveer  25 miljoen euro zien, voor de Gemeente een onverantwoord tekort en risico. In het kader hiervan zijn voor Noord-West, Oudeland en Stadshart maatregelen genomen, die bekrachtigd zijn met het besluit van het College.

Oudeland
Het programma voor Oudeland wordt doorgezet, met een paar wijzigingen. Het plangebied van de strook aan de Aveling tussen de Oudelandseweg en de Marthalaan is stopgezet. De geplande woningbouw van 68 gezinswoningen op de middellange termijn gaat in ieder geval voorlopig niet door. Ook de ontwikkeling van 20 gezinswoningen aan de Marthalaan gaat op dit moment ook niet door en de toekomst van de laatste twee flats die gesloopt hadden moeten worden in 2016 wordt momenteel bestudeerd. De flat die nu leeg is wordt dit najaar wel gesloopt.

Noord-West
In Noord-West (Westpunt/Digna Johanna en Nieuw Engeland) stonden nog drie deelplannen op stapel. De kavels aan de Haïfaweg, zullen bebouwd worden zodra zich een goede kans voordoet. Twee plangebieden komen voorlopig te vervallen. Ten eerste de As van Westpunt, de ontwikkelingsstrook tussen de Aveling en de Wijnruitstraat. De ontwikkeling van deze strook is het meest verliesgevend van alle deelplannen in Hoogvliet. Hier stond de bouw van gezinswoningen en appartementen gepland. Er staan nog vier flats van Woonbron op dit gebied. De flat aan de Wijnruitstraat zal naar verwachting dit najaar gesloopt worden, zoals Woonbron eerder heeft toegezegd. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de herziening gaat uitwerken op de totale locatie en de overige drie flats. Ten tweede wordt het plangebied Waaier, tussen de Venezuelaweg en het Bonairepark, waar  woningen gepland stonden voorlopig stopgezet. In totaal vervallen voor het plangebied Noord-West 308 woningen.

Stadshart
Er heeft in de plannen voor het Stadshart een verschuiving plaatsgevonden van kantoren en detailhandel naar voorzieningen en er zullen in ieder geval 65 woningen minder gebouwd worden. De strook van ‘De Sprint', het voormalige postkantoor en de brandweer (het zogenaamde Civic Centre) wordt niet verder ontwikkeld. Hierdoor wordt een ondergrondse parkeergarage niet uitgevoerd en het grootste deel van de geplande woningen wordt verder opgenomen in het deelplan Stadshart Zuid.

Bittere pil
Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet vindt het besluit een zeer bittere pil die geslikt moet worden door de inwoners van Hoogvliet, in het bijzonder de mensen uit de betreffende buurten en is niet akkoord met de maatregelen. Maar harde maatregelen zijn ook voor Hoogvliet onvermijdelijk gebleken. Samen met haar partners zet de deelgemeente nu in op wat nog wel mogelijk is.
Beheermaatregelen in en rond de sloopflats en mogelijkheden voor beheer van stilgevallen plangebieden zijn de komende maanden onderwerp van gesprek tussen het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente, de Gemeente Rotterdam en Woonbron.


 

 

...Terug