Nieuwsarchief
Nieuw Hoogvliet blij met sluitende begroting
23 September 2012 - Nieuwsbericht [webmaster]

Afgelopen donderdag ontvingen de raadsleden een brief van het dagelijks bestuur waarin de keuzes kenbaar worden gemaakt voor de meerjaren begroting. Zoals Hans van Helden deze week al aan gaf is er dus geen sprake van het sluiten van de kinderboerderij, het zwembad of enorme bezuinigingen op het onderhoud in de buitenruimte. Helaas willen sommige mensen het voor doen als of er al een belsuit is genomen.

Het dagelijks bestuur schrijft o.a.

"De bezuinigingen die wij de komende jaren moeten doorvoeren zijn zeer aanzienlijk. U heeft tijdens het debat over de kaderbrief 2013 en tijdens andere gelegenheden, samengevat, uw zorg uitgesproken over de consequenties daarvan voor de Hoogvlietse kernvoorzieningen en de basale onderhoudsstaat van de buitenruimte. Het dagelijks bestuur heeft goed geluisterd naar uw zorgpunten en naar de signalen die zij hierover uit de Hoogvlietse gemeenschap heeft opgevangen. Als uitgangspunt bij de invulling van de bezuinigingen in meerjarenperspectief hebben wij er daarom voor gekozen geen bezuinigingsvoorstellen te doen die op korte of lange termijn leiden tot de opheffing van bijvoorbeeld de kinderboerderij of het zwembad. Het verdwijnen van dergelijke voorzieningen ondermijnt de aantrekkelijkheid van Hoogvliet als groenstedelijke woonomgeving waar mensen in het algemeen en (bovenmodale) gezinnen met kinderen in het bijzonder willen (blijven) wonen. We gaan, met andere woorden, geen voorzieningen opheffen die door onze gemeenschap zeer worden gewaardeerd en fundamenteel zijn voor de aantrekkelijkheid van Hoogvliet".

"Wij dienen het belang van de Hoogvlietse gemeenschap en niet dat van onszelf. Als het belang van de gemeenschap erbij gediend is dat bijvoorbeeld de kosten voor het beheer van onze buitenruimte en basisvoorzieningen in aanzienlijke mate en aantoonbaar kunnen worden verlaagd door standaardisering en centralisatie, dan kiezen wij daarvoor. Als het belang van de gemeenschap erbij gediend is dat de kosten voor zorg en welzijn aantoonbaar kunnen worden verlaagd door een gebiedsgerichte inkoop, dan kiezen wij daarvoor. Als ook het belang van de gemeenschap erbij gediend is dat de kosten voor het besturen van de deelgemeente kunnen worden verlaagd door een vereenvoudigde bestuurlijke inrichting, dan kiezen wij daarvoor".

"Nieuw Hoogvliet" is blij dat het dagelijks bestuur een sluitende meerjarenbegroting kan voorleggen aan de raad. Toen eind mei bekend werd dat er 1,6 miljoen bezuinigd moest worden heeft het DB de raad een aantal opties voorgehouden, waar de raad pas later met elkaar, na de zomervakanite over in debat zou gaan. Het bestuur heeft op verzoek van de raad kosten inzichtelijk gemaakt en na berichten, dat de bezuinigingen op het deelgmeentefonds lager uit zouden vallen, direct alternatieven gepresenteerd. Het dagleijks bestuur kiest o.a. voor standaardisering en centralisatie, voor een vereenvoudigde bestuurlijke inrichting en het verlagen van de kosten voor zorg en welzijn door een gebiedsgerichte inkoop.

 

...Terug