Nieuwsarchief
Brief aan gemeenteraad
10 October 2012 - In de media [jan koopmans]

U zal zich vast wel eens afgevraagd hebben waarom zo fanatiek voor die Deelgemeente? Nou, dat heeft wel een reden. En hier opnieuw een voorbeeld. Zoals u misschien wel weet gaat het milieustation weg wegens de bezuinigingen. Wij hebben een brief gestuurd naar de gemeenteraad Rotterdam. Daar krijgen wij gewoon geen antwoord op. Heel vreemd. Rotterdam zal de inspraak van burgers garanderen? Ik denk het niet. Tot onze verbazing komt er in Hoogvliet wel een kringloop winkel van de Roteb. Dit kost kennelijk niets en wij hadden al een kringloopwinkel. Ik denk dat deze ondernemer daar niet blij mee is! Verder worden de tijden van het milieustation in Rozenburg en Charlois uitgebreid om dat Hoogvliet er zelf geen meer heeft.  Snapt u het nog? Wij doen opnieuw een poging om de gemeenteraad wakker te schudden, zodat deze onzinnige maatregel ongedaan wordt gemaakt. Geloven wij daar in? Tja, dat is een lastige, maar niets doen, levert niets op. Hieronder de brief die wij gestuurd hebben:

Geachte leden van de Raad, 

Op 2 juli jongstleden heeft mijn fractie u een brief gestuurd inzake de sluiting van milieustation Gadering. Wij hebben in deze brief onze verbazing uitgesproken over deze voorgenomen sluiting, alsmede over de onvolledigheid van de betreffende agendapost op basis waarvan het college een besluit heeft genomen en dit aan de raad heeft nu voor gelegd.

Het college beweert dat dat de inwoners door deze maatregelen nauwelijks worden getroffen omdat milieupark Charlois slechts 5 minuten rijden is. Deze informatie is feitelijk onjuist. Het betreft een afstand van minimaal 10 kilometer en een reisduur van ongeveer 15 minuten.

In de betreffende agendapost vielen een aantal zaken op die u  terug kunt vinden in de bijlage, de brief van 2 juli jongstleden. Helaas hebben wij geen reactie van de raad mogen ontvangen en ook de deelraad van Hoogvliet niet, n.a.v. een brief over dit zelfde onderwerp.Morgen, donderdag 11 oktober, tijdens de begrotingsbehandeling gaat u de finale klap geven.

Maar voor u dit doet willen wij u een aantal zaken niet onthouden.

 • - Het milieustation is een jaar geleden ingrijpend verbouwd
 • - Met de sluiting van Het station in Hoogvliet, vindt gelijktijdig een uitbreiding plaats van de openingstijden in   Charlois en Rozenburg.
 • - Er is niet duidelijk over de zogenaamde "grofvuiltrein" het gewenste effect gaat opleveren.

Het meest verbazingwekkende is nog wel dat het College aan de ene kant het milieustation gaat sluiten en gelijktijdig een "kringloopwinkel"gaat openen in Hoogvliet, terwijl er al een kringloopwinkel in Hoogvliet gehuisvest is. Het is aan de Hoogvlietse bevolking niet uit te leggen.

 Wij verzoeken u dan ook nogmaals vriendelijk om er bij het college op aan te dringen om:

 • Het milieustation Hoogvliet Niet te sluiten,
 • Te zorgen dat het efficiŽnt aan bieden van grof vuil mogelijk blijft. Inwoners scheiden het afval, brengen het afval, storten het afval ,........ en de overheid gaat dit nu weer overnemen.
 • Er voor zorg te dragen dat er geen kapitaalsvernietiging plaats vindt t.a.v. het recent verbouwde milieustation Hoogvliet Gadering,
 • De investering van een nieuwe kringloopwinkel beter gebruikt kan worden voor het handhaven van milieustation Gadering.
 • Te voorkomen dat de kosten voor het op halen van grof vuil aan huis extreem stijgen
 • Te voorkomen dat er meer MSB meldingen komen over illegale plaatsingen van grof vuil
 • Te voorkomen dat er negatieve effecten optreden t.a.v. duurzaamheid door afname van het scheidingspercentage.

 

Neemt ook u als raad uw verantwoordelijkheid in tijden van schaarste. Deze stad vraagt om een heldere visie op afval inzameling van grof vuil en KCA en niet aan bezuinigingsmaatregelen die enkel alleen financieel gedreven zijn.

 

Met vriendelijke groet

 

 

J. Koopmans

Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Bijlage: Brief van 2 juli 2012

  Motie milieu station gadering

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuw Hoogvliet

Platte Molendijk 65
3194 KE Hoogvliet

06-53 84 16 74

 

 

 

 

 

 

Aan de fracties van de gemeenteraad van Rotterdam

Coolsingel 40

3011 AD ROTTERDAM 

 

Hoogvliet, 2 juli 2012

 

Betreft: College voorstel opheffen milieu station Gadering

 

 

Geachte leden van de Raad,

 

Recent werden wij door ons dagelijks bestuur geÔnformeerd over het opheffen van het milieu station Gadering. Op 28 juni jongstleden bij de behandeling van de kaderbrief van de deelgemeente Hoogvliet, is bijgevoegde motie unaniem aangenomen door de deelgemeenteraad.

 

Het is voor ons niet alleen onbegrijpelijk dat het college dit voorstel doet, maar wij zijn verbijsterd over de onvolledigheid van de betreffende agendapost op basis waarvan het college een besluit heeft genomen en dit nu voor legt aan de gemeenteraad.

 

Van ons dagelijks bestuur hebben wij vernomen dat zij niet gekend zijn in dit besluit en hierover geen overleg is geweest daar waar het gaat, om als complementair bestuur, te zoeken naar alternatieve oplossingen in het belang van de stad. Hoe zo gebiedsgericht werken?

 

Het college beweert dat dat de inwoners door deze maatregelen nauwelijks worden getroffen omdat milieupark Charlois slechts 5 minuten rijden is. Deze informatie is feitelijk onjuist. Het betreft een afstand van minimaal 10 kilometer en een reisduur van ongeveer 15 minuten.

 

In de betreffende agendapost vallen verder de volgende zaken op:

 

 • - De effecten van het sluiten van een dergelijke voorziening moeten volgens de directeur stadsbeheer inzichtelijk worden. Dat betekent dus dat er nog geen zicht is op effecten t.a.v. meer vuil op straat, meer kca bij het huisvuil en financiŽle taakstellingen die mogelijk niet gerealiseerd gaan worden.

 

 • - In de agendapost wordt gesproken over 3300 inwoners. Wij nemen aan dat hier 33000 hoort te staan. Hoogvliet heeft ongeveer 35000 inwoners, maar daarnaast bedient het milieustation ook de deelgemeente Pernis.

 

 • - Het sluiten van een voorziening zal vooralsnog minder directe invloed hebben op het scheidingspercentage en duurzaamheid. Vooralsnog!

 

 • - Een teruggang van 8 naar 6 parken leidt tot een achteruitgang van het voorzieningen niveau. Het sluiten van 1 park in een deelgemeente buiten de ring niet?

 

 • - Het sluiten van 1 park heeft minder invloed op b.v. het scheidingspercentage. Vindt u dit zelf ook niet vreemd?

 

 • - Volgens het college is het park in Hoogvliet een locatie waar een beperkt aantal afval stromen, kan worden gebracht. Deze informatie is onjuist. Bij het milieupark Hoogvliet kunnen inwoners ALLE soorten afval en KCA brengen.

 

 • - Het college stelt voor om te gaan werken met een soort van afhaaltrein. De kosten die e.e.a. met zich mee brengt zijn niet mee genomen in de afweging van het college en zijn ook niet bekend. Is het niet zo dat het ophalen bij voorbeeld grof vuil geld kost daar waar de inwoners dit nu zelf brengen en storten in containers?

 

 • - Het is bijna niet voor te stellen, maar er staan nooit meer dan 2 medewerkers op het milieustation. Het college geeft aan 464.000 euro te kunnen besparen op personele lasten. Dit zelfde bedrag wordt ook nog eens als frictiekosten opgenomen.

 

 • - Ten aanzien van frictiekosten geldt dit ook voor de huisvestingslasten, dit terwijl niet het gehele terrein af gestoten wordt.

 

 • - De tonnages lopen niet meer via de milieuparken, dit zal volgens het college van invloed zijn op het totaal aantal tonnages, het te behalen scheidingspercentage en directe gevolgen hebben voor de duurzaamheid.

 

Een van de opvallendste zaken is toch wel de uitspraak van het college om tot een herziening te komen van het op halen van grof vuil in de toekomst. Zou het dan niet verstandig zijn om nu eerst een voorstel te krijgen t.a.v. deze herziening in plaats van nu onomkeerbare besluiten te nemen t.a.v. een milieustation waar recent nog voor enorme bedragen in is geÔnvesteerd?

 

Wij verzoeken de raad van Rotterdam om niet akkoord te gaan met het voorstel van het college om milieustation Gadering te sluiten, maar eerst inzichtelijk te krijgen welke kosten er gemoeid zijn met het anders inzamelen van grof vuil, evenals het college te verzoeken om met een totaal visie te komen op het inzamelen van grof vuil en KCA.

Alleen op die manier kan voorkomen worden dat:

 

 • - De kosten voor het op halen van grof vuil aan huis extreem stijgen
 • - Er meer MSB meldingen komen over illegale plaatsingen van grof vuil
 • - Er een achteruitgang plaats vindt van het voorzieningenniveau
 • - Er geen negatieve effecten optreden t.a.v. duurzaamheid door afname van het scheidingspercentage
 • - Het straat beeld schoon blijft.

 

Naar onze mening gaat het college voorbij aan het feit dat er met een heldere visie op afval inzameling van grof vuil en KCA, een grotere bijdrage geleverd kan worden aan het milieu en een schone leefomgeving en er mogelijk een grotere kostenreductie plaats kan vinden dan het college voor stelt. Hierbij kan er een beroep gedaan worden op de inwoners van de stad Rotterdam t.a.v. hun verantwoordelijkheid voor een schone stad.

 

Met vriendelijke groet

 

 

 

J. Koopmans

Fractievoorzitter

 

 

 

 

MOTIE MILIEU STATION GADERING

 

 

 


De raad van de deelgemeente Hoogvliet in vergadering bijeen op 28 juni 2012, ter bespreking van de kaderbrief voor de begroting van 2013,

 

Constaterende dat

 • Het college heeft besloten om het milieustation Gadering te sluiten,
 • Er voor Hoogvlieters geen mogelijkheden meer zijn om grofvuil weg te brengen,
 • De afstanden naar een ander station groot zijn,

Overwegende dat

 

 • Hierdoor mogelijk grof vuil en andere rommel gedumpt gaat worden in de wijken,
 • Hierdoor het milieu/leefbaarheid in Hoogvliet verder achteruit zal gaan,
 • De kosten om Hoogvliet schoon te houden hoger zullen worden,
 • Een milieustation dat al zeer klein is gehandhaafd moet blijven,
 • Hierdoor Hoogvliet een beter plek blijft om te wonen,

 

Verzoekt het dagelijks bestuur om

 

 • Er alles aan te doen om het college besluit ongedaan te maken zodat het milieustation behouden kan blijven,
 • Bij het college aan te geven dat de kosten voor het ophalen van grof vuil in de toekomst toe zullen nemen en het ophalen van grof vuil vaker plaats zal moeten vinden,
 • Alternatieven te laten onderzoeken voor het aanleveren van KCA,

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

J. Koopmans

 

 

 

 

...Terug