Nieuwsarchief
Hoogvliet en veiligheid
08 November 2012 - In de media [jan koopmans]

Coördinator KVO projecten W. den Haring gaf onlangs overvaltrainingen voor ondernemers van het winkelcentrum en hun medewerkers. Negentig ondernemers deden mee aan de overvaltraining.Hij deed dit in het kader van het project Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Hoogvliet in samenwerking met mevr. E.Hilgers, secretariaat van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Hoogvliet.


Tijdens de overvaltraining leerden de ondernemers en werknemers aan de hand van een stukje theorie hoe zij de mogelijkheid om slachtoffer van een overval te worden kunnen verkleinen. Daarnaast kregen zij tips over hoe ze het beste kunnen handelen als ze toch slachtoffer worden van een overval. Bijvoorbeeld waar je op moet letten bij het geven van een goed signalement van de dader.
Een acteur van Trigion beveiliging speelde een aantal overvalsituaties na om de theorie extra kracht bij te zetten. Ogeveer 90 ondernemers deden aan de trainingen mee.De trainingen die plaats hebben gevonden in Brasserie Me Moeder  aan de Cloese 203, zijn mede mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking met het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel ,Trigion en de Kamer van Koophandel die subsidie heeft verleend voor deze twee trainingen.

Afgelopen maandag en dinsdag waren er in Villa Vonk en in de Antwoordkerk aan de Kruisnetlaan,voorlichtingsavonden over woninginbraken en brandpreventie. Er was een advies over maatregelen tegen woninginbraak door de Stadsmarinier, de heer Jur Verbeek en een Advies over brandveiligheid binnen de woning door de heer Jos de Graaf,  Regionaal Projectleider Brandveilig Leven van de brandweer.
De bijeenkomst was in dit geval voor bewoners uit Tussenwater. Gezien de opkomst lijkt het ons dat er aan wordt gedacht om dit ook voor andere wijken te gaan organiseren.

Hoogvliet krijgt de komende tijd extra aandacht betreffende veiligheid. Het lijkt er op dat er onnodig veel mensen uit Hoogvliet op een of andere manier betrokken zijn bij incidenten waar vuurwapens bij betrokken zijn. Hoogvliet is daarom voorlopig aan gewezen als veiligheidsrisico gebied. Wat dat inhoud, kunt u lezen in het stuk uit de Algemene Politie Verordening, wat hieronder is weergegeven.


Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Charlois en het gebied Hoogvliet

De Burgemeester van Rotterdam,

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 16 juli 2012 met kenmerk PS1785,

na afstemming met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

overwegende:
-
dat het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebied' van de korpschef van 16 juli 2012 feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in het gebied Charlois en het gebied Hoogvliet sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

-
dat hij de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 16 juli 2012 tot de zijne maakt;

-
dat de eerdere voorstellen van 14 december 2011 en 5 april 2012 als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

-
dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

-
dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

-
dat het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de bewuste gebieden de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

-
dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

-
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel moeten zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

-
dat overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen, zoals beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 5 april 2012, onvoldoende effect sorteren;

-
dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

-
dat het aanwijzen van deze gebieden als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

-
dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze gebieden voor een periode van drie maanden noodzakelijk zal zijn om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;


gelet op het bepaalde in artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam en artikel 151b van de Gemeentewet;


Besluit:
1.
het gebied Charlois, dat wordt begrensd door de straten Ponserpad, Charloisse Hoofd, Grienthoofd, Sint Janshaven, Sluisjesdijk, Doklaan, Rietdijk, Plompertstraat, Van Blommesteijnweg, Boergoensevliet, Kromme Zandweg, Dorpsweg, Wielewaalstraat/Carnissesingel, Gooilandsesingel, Zuiderparkweg, Oldegaarde, Kerkwervesingel, Slinge, Stavenissestraat, Kamperlandsingel, Yersekestraat, Biezelingeplein, Rilland Bathstraat, Nieuw-Vossemeerweg, Burghsluissingel, Abbenbroekweg, Middelharnisstraat, Raamsdonkweg, Wagenbergstraat, Abbenbroekweg, Ooltgensplaatweg, Sliedrechtstraat, Hijkerveld, Bornerveld, Slinge tot aan Vaanweg, Strevelsweg, Dordtselaan, Putsebocht, Dordtselaan/Maashaven O.Z., Maashaven Z.z., Gerrit Broerszstraat, Brielselaan/Doklaan, de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen, alsmede het metrotracé tussen metrostation Maashaven, Zuidplein en Slinge; en

2.
het gebied Hoogvliet, dat de CBS-wijken Oudeland, Boomgaardshoek, Zalmplaat, Meeuwenplaat, Hoogvliet-Centrum, Westpunt en Nieuw Engeland omvat. Het gebied wordt begrensd door de straten Botlekweg, Hoefsmidstraat, Nieuwe Langeweg, Mandenmakerstraat, Koddeweg, Hoogvlietsekerkweg, Groene Kruisweg, Duifhuisweg, Aveling, Speerreep, Bongweg, Trawlnet, Boet, Palingfuik, Botreep, Dobber, Kruisnetlaan, Volkstuinlaan, Vossendijk, Vuurvlinderweg, Herikweg, Venkelweg, de genoemde wegen daaronder begrepen;

 

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam;


3.te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 24 juli 2012 en geldig is tot 24 oktober 2012.


Aldus vastgesteld door de Burgemeester op 24 juli 2012.

De burgemeester,

K.Louwes, l.b.

 

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: de Burgemeester van Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010-276 63 00 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 1 augustus 2012 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)


Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Charlois en het gebied Hoogvliet

De Burgemeester van Rotterdam,

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 16 juli 2012 met kenmerk PS1785,

na afstemming met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

overwegende:
-
dat het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebied' van de korpschef van 16 juli 2012 feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in het gebied Charlois en het gebied Hoogvliet sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

-
dat hij de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 16 juli 2012 tot de zijne maakt;

-
dat de eerdere voorstellen van 14 december 2011 en 5 april 2012 als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

-
dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

-
dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

-
dat het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de bewuste gebieden de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

-
dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

-
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel moeten zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

-
dat overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen, zoals beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de korpschef van 5 april 2012, onvoldoende effect sorteren;

-
dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

-
dat het aanwijzen van deze gebieden als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

-
dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze gebieden voor een periode van drie maanden noodzakelijk zal zijn om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;


gelet op het bepaalde in artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam en artikel 151b van de Gemeentewet;


Besluit:
1.
het gebied Charlois, dat wordt begrensd door de straten Ponserpad, Charloisse Hoofd, Grienthoofd, Sint Janshaven, Sluisjesdijk, Doklaan, Rietdijk, Plompertstraat, Van Blommesteijnweg, Boergoensevliet, Kromme Zandweg, Dorpsweg, Wielewaalstraat/Carnissesingel, Gooilandsesingel, Zuiderparkweg, Oldegaarde, Kerkwervesingel, Slinge, Stavenissestraat, Kamperlandsingel, Yersekestraat, Biezelingeplein, Rilland Bathstraat, Nieuw-Vossemeerweg, Burghsluissingel, Abbenbroekweg, Middelharnisstraat, Raamsdonkweg, Wagenbergstraat, Abbenbroekweg, Ooltgensplaatweg, Sliedrechtstraat, Hijkerveld, Bornerveld, Slinge tot aan Vaanweg, Strevelsweg, Dordtselaan, Putsebocht, Dordtselaan/Maashaven O.Z., Maashaven Z.z., Gerrit Broerszstraat, Brielselaan/Doklaan, de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen, alsmede het metrotracé tussen metrostation Maashaven, Zuidplein en Slinge; en

2.
het gebied Hoogvliet, dat de CBS-wijken Oudeland, Boomgaardshoek, Zalmplaat, Meeuwenplaat, Hoogvliet-Centrum, Westpunt en Nieuw Engeland omvat. Het gebied wordt begrensd door de straten Botlekweg, Hoefsmidstraat, Nieuwe Langeweg, Mandenmakerstraat, Koddeweg, Hoogvlietsekerkweg, Groene Kruisweg, Duifhuisweg, Aveling, Speerreep, Bongweg, Trawlnet, Boet, Palingfuik, Botreep, Dobber, Kruisnetlaan, Volkstuinlaan, Vossendijk, Vuurvlinderweg, Herikweg, Venkelweg, de genoemde wegen daaronder begrepen;

 

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam;


3.te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 24 juli 2012 en geldig is tot 24 oktober 2012.


Aldus vastgesteld door de Burgemeester op 24 juli 2012.

De burgemeester,

K.Louwes, l.b.

 

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: de Burgemeester van Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010-276 63 00.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 1 augustus 2012 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

 

 


 

...Terug