Nieuwsarchief
En hoe denkt de raad hier over? Zienswijze bestuursmodel 2014
30 November 2012 - Nieuwsbericht [Marianne van der Ham]

Nu de deelgemeenten in 2014 worden opgeheven stelt de Rotterdamse gemeenteraad voor om uit twee bestuursmodellen te kiezen. De Hoogvlietse deelraad kan zich daarin niet vinden en heeft bij monde van Marianne van der Ham de Hoogvlietse zienswijze ingesproken bij de Rotterdamse commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen op woensdag 28 november.

Geachte stuurgroep,

De deelraad Hoogvliet maakt graag gebruik van uw uitnodiging om via een zienswijze te reageren op de door u gepresenteerde modellen "Gebiedsbestuur" en Wijkparticipatie. U heeft ons ook gevraagd beargumenteerd in te gaan op zaken als "verkiezingen" (ja/nee; vertegenwoordiging/ "the winner takes all") en de "bestuurssamenstelling" (éénhoofdig / meerhoofdig bestuur).

U heeft twee bestuursmodellen geformuleerd, waaruit de besturen, deelraden en bewoners u mogen adviseren m.b.t. een door de gemeenteraad te maken keus. De voorgelegde keuze is deels ingegeven door wetswijziging, maar ook door het idee dat het huidige systeem (met gekozen deelraden) niet voldoet.

Het kan beter

Bij "we kunnen zoveel beter" (het meest recente moment dat het deelgemeentelijk bestel in debat was) heeft onze deelraad laten weten dat wat ons betreft geen totale "make-over" aan de orde zou behoeven te zijn. We hebben toen (in 2009) wel een aantal zaken genoemd die voor verbetering vatbaar waren (en zijn). Verbeteringen op het gebied van het samenwerkend vermogen tussen de deelgemeenten, tal van organisaties, instelling en de Rotterdamse diensten; de verdere ontwikkeling van de deelgemeenten tot volwaardige gebiedsregisseurs van het samenspel van bewoners(groepen), instellingen, Rotterdamse diensten en (maatschappelijke en commerciële) organisaties en de afstemming van de bestuurscultuur op een bevolking die mondiger, kritischer en individualistischer is: meer ruimte én verantwoordelijkheden voor assertieve burgers. Tegen de achtergrond van dit laatste punt kunnen we ons ook scharen achter het door u genoemde "Participatiepalet", omdat we daarin mogelijkheden zien onze inwoners nog meer te betrekken bij de eigen leef- en woonomgeving.

We waren het dus toen (en nu nog) met u eens dat het huidige bestel beter zou kunnen functioneren.

Wat deugt ten principale niet?

Het is ons echter niet duidelijk waarom het in Hoogvliet zo slecht zou functioneren dat het huidige systeem volledig op de schop moet (de wettelijke "onmogelijkheid" even daargelaten). Er zou - zeker voor onze deelgemeente en eigenlijk voor elk buiten de ring gelegen gebied - sprake moeten zijn van een heldere probleemdefinitie en die zou naar onze mening de basis moeten zijn voor een verbeterde aanpak.

De algemene stelling dat het huidige systeem van deelgemeenten is achterhaald door de tijd zien we niet bewezen. En dat het huidige systeem burgerparticipatie zou belemmeren is voor ons evenmin een gegeven. Hoogvliet heeft sinds 1985, dus al 27 jaar een geschiedenis met een lokaal bestuur. Dat mondde uit tot een absolute meerderheid van de IBP in twee opeenvolgende raadsperioden. Sinds de verkiezingen van 2010 is sprake van 2 lokale partijen, samen goed voor 7 zetels. Rekenen we daar Leefbaar Rotterdam bij dan zijn dat 12 zetels. Een dergelijke omvangrijke vertegenwoordiging van lokale partijen is in geen enkel andere deelgemeente zichtbaar en dus geheel eigen voor Hoogvliet.

Om die eigen identiteit te kunnen waarborgen is een vorm van eigen bestuur noodzakelijk. Er dient sprake te zijn van een democratisch gekozen, krachtig lokaal bestuur, dicht op de Hoogvlietse bevolking en met een houding gericht op een gezonde daadkrachtige samenwerking met het Rotterdamse bestuur.

Grote afstand in dubbel opzicht

Bij beide modellen die u presenteert, is de gemeenteraad eindverantwoordelijk.

Dat in het model "wijkparticipatie" sprake zal zijn van een "Adviesraad voor de wijken" met een adviserende taak, vervult ons om een aantal redenen met zorg. Het is ons opgevallen, dat juist de deelgemeenten (Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Overschie) waar uit eerdere burgerconsultaties bleek dat de inwoners erg hechten aan hun deelgemeente en er hun identiteit aan ontlenen in de - weliswaar indicatieve, maar toch - stadswijkenlijst ieder 1 lid krijgen toegedacht. We kunnen ons niet voorstellen dat die ene Hoogvlieter (in deeltijd !) in staat is om de hem/haar toebedachte taken te vervullen en voldoende tegenwicht te bieden aan de gebiedsfunctionaris. Belangrijke beslissingen zullen door ambtenaren worden genomen. Bevoegdheden van de huidige deelgemeenten in ruilen voor een adviesrecht komt de burgers niet ten goede. Ze komen op nog groter afstand van het politiek bestuur te staan en dat zal hun vertrouwen daarin niet versterken. Voor Hoogvliet is die afstand er in dubbele zin.

Voorkeur

Als de keuze inderdaad beperkt is tot de thans voorgelegde modellen, dan mag duidelijk zijn dat we het model "wijkparticipatie" afwijzen.

Over het model "Gebiedsbestuur" zijn wij gematigd enthousiast. Het model lijkt mogelijkheden in zich te hebben voor betrokkenheid dicht bij huis en zou daarmee recht kunnen doen aan het eigene van Hoogvliet.

We hebben bij die keuze wel een aantal aandachtspunten (waarbij we dan ook meteen uw vragen beantwoorden over de wijze van verkiezen).

Wat Hoogvliet betreft benoemen we onze voorkeur met de volgende punten:

  • er is sprake van verkiezingen op basis van evenredigheid;
  • met politieke- en lokale lijsten;
  • een direct gekozen vertegenwoordiging;
  • de keuze of er sprake is van een monistische of een duale bestuursvorm zal nog per deelgemeente gekozen moeten worden;
  • het bestuur / de raad (afhankelijk van de gemaakte keuze) heeft een dusdanige omvang dat sprake is van een representatieve vertegenwoordiging en
  • de stedelijke delegatie van bevoegdheden is in grote lijnen vergelijkbaar met de huidige verdeling van taken.

Het lijkt ons heel goed mogelijk om deze elementen onder te brengen in een model op basis van artikel 83 van de gemeentewet.

Zoals (uit het bovenstaand) blijkt vinden wij dat er ruimte moet zijn voor de deelgemeenten om op onderdelen een eigen invulling te geven. Dat geldt - we bepleitten dat eerder - zeker voor deelgemeenten als door u genoemd in het consultatiedocument.

Hoogvliet is uniek

Hoogvliet wordt door de vergelijking tussen de deelgemeenten gewogen op een wijze die niet strookt met de werkelijkheid waarin Hoogvliet opereert op het gebied van woon- en leefklimaat. Hoogvliet concurreert immers direct met de buurgemeenten. Dat betekent dat voor bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen de keuzes niet gemaakt kunnen worden aan de hand van de stedelijke maatstaven.

Diezelfde positie zorgt er voor dat Hoogvliet door (potentiële) bewoners voor hun leefklimaat in alle opzichten ook wordt afgemeten aan de buurgemeenten. Samenwerking met buurgemeenten is van belang, zowel op het gebied van veiligheid, sociale activiteiten en woningbouw (dure of goedkope woningen).

De inwoners van Hoogvliet beschouwen onze deelgemeente als een stad op zich. De afstand naar de Coolsingel is groot. Daarom hebben we ook meer voorzieningen dan andere deelgemeenten binnen onze grenzen. Er zijn nagenoeg geen grensoverschrijdende activiteiten. De Hoogvlieters zien het bestuur dan ook als een bestuur dat alles zelf moet kunnen regelen, nabij is en aanspreekbaar. "Ons kent ons" is het credo.

Lokale bekendheid van bestuurders, dicht bij de burgers, zorgt voor een directe benadering in geval van wensen, klachten en adviezen. En vervolgens het nemen van snelle maatregelen en actie. We vrezen een verlies aan "slagkracht" als het vanaf de Coolsingel moet worden gedaan. Het monitoren en meteen in kunnen grijpen voordat iets escaleert is belangrijk.

Door de grote afstand van Rotterdam is lokale aanwezigheid/aanspreekbaarheid van de semi- en overheidsdiensten (de diverse loketten en posten) nodig. Bij mensen die doorverwezen worden naar loketten van instanties die alleen in Rotterdam te bezoeken zijn, is veelal sprake van een of andere problematiek. Een groot aantal doorverwijzingen blijkt in Rotterdam niet aan te komen. In Hoogvliet is een aantal voorzieningen aanwezig en uitbreiding daarvan (te denken valt aan loket SoZaWe, Jongerenloket, Kredietbank e.d) is gewenst.

Bij de start van de herstructurering kende Hoogvliet een eenzijdige samenstelling van woningen (80 % sociale woningen, 1% dure en 19% middel dure woningen). Door de grootschalige herstructurering wordt de verhouding anders en als alles volgens plan verloopt, de recessie daargelaten, komen we uit op 35% goedkope (sociale) woningen, 60% middelduur en 5% dure woningen. Daarvan zijn 55% eensgezins- en 45% meergezinswoningen. Hoogvliet is nationaal en internationaal een voorbeeld over hoe herstructurering vorm en inhoud kan worden gegeven. We zijn er trots op geen "Vogelaarwijk" te zijn, omdat we in de loop van de jaren door het aangaan van slimme coalities en met zeer betrokken bewoners, met elkaar Hoogvliet hebben gebracht tot wat we nu zijn. Het is dus van groot belang die herstructurering voort te zetten en ook positieve trend in de samenstelling van onze bevolking voor te zetten. En dat alles kan - is onze stellige overtuiging - door een gebiedsbestuur op maat.

...Terug