Nieuwsarchief
Raad kiest voor Stadskwartieren
04 January 2013 - Nieuwsbericht []

Meer invloed voor Rotterdammers

De raad heeft 20 december knopen doorgehakt over het nieuwe bestuurlijke model voor
Rotterdam. Vanaf maart 2014 krijgen Rotterdammers nieuwe mogelijkheden om invloed uit
te oefenen. Zo krijgen wijkbewoners - van idee tot besluit - een bepalende stem in de
keuzes bij alle plannen voor de eigen straat, buurt of wijk. Rotterdammers krijgen ook de
ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van meebeslissen en meedoen. Denk aan
participatief begroten, wijkbudgetten en wijkreferenda. De gemeenteraad heeft alvast
budget gereserveerd voor initiatieven van bewoners. Het geld daarvoor wordt gevonden in
de halvering van het aantal volksvertegenwoordigers in de veertien delen van de stad.
Rotterdam gaat namelijk verder met compacte gebiedsbesturen. Een beperkte maar
duidelijke set uitvoeringsbevoegdheden en gebiedsbudget zorgt ervoor dat uitgevoerd
wordt waaraan wijkbewoners prioriteit geven. Dit is de kern van de wijze waarop Rotterdam
vanaf 2014 ‘Rotterdammer-gericht' gaat werken.
Deelgemeenten afgeschaft
De deelgemeenten gaan in hun huidige vorm verdwijnen. Door besluitvorming van de Tweede
Kamer kunnen vanaf 2014 geen deelgemeenteraden meer gekozen worden. Ook de door
deelraden benoemde dagelijkse besturen verdwijnen. 29 januari 2013 stelt de Eerste Kamer het
wetsvoorstel naar verwachting vast. De raad heeft daar niet op willen wachten. In 2013 moeten
namelijk alle voorbereidingen worden getroffen voor een vlekkeloze overgang naar het nieuwe
model en naar de gewenste ‘Rotterdammer-gerichte' houding.

Gebiedsbestuur

Na de bespreking van het model Wijkparticipatie bleek in de stemming over dat model dat de
fracties van Leefbaar Rotterdam, SP, ChristenUnie-SGP en drie leden van D66 voorstander zijn
van deze aanpak. De andere raadsfracties, PvdA, VVD, GroenLinks en CDA, kozen voor het
model Gebiedsbestuur. Eén raadslid vindt beide modellen niet de gewenste oplossing.
In model Gebiedsbestuur worden 14 Stadskwartieren ingesteld, die qua gebiedsindeling en
gebiedsnaamgeving gelijk zijn aan de huidige deelgemeenten. De vorm en de taken van het
bestuur dat, afhankelijk van de grootte van het gebied, uit maximaal 15 en minimaal 9 bestuurders
kan bestaan veranderen fundamenteel. Beleidstaken gaan naar het stedelijk niveau. Het
gebiedsbestuur krijgt in ieder geval uitvoeringsbevoegdheden over buitenruimte, wijkveiligheid en
wijkwelzijn. Voor elk Stadskwartier wordt een bestuurscommissie ingesteld met een beperkt aantal
duidelijke taken. Belangrijkste taak: participatie en bewonersbetrokkenheid organiseren voor het
bepalen van de wijk- en gebiedsprioriteiten. Gevolgd door het opstellen, vaststellen en uitvoeren
van het gebiedsplan. Ook heeft het gebiedsbestuur een adviesrol richting gemeenteraad en
burgemeester en wethouders.
Iedere Rotterdammer kan zich kandidaat stellen voor een plek in de commissie. Via een eigen lijst,
samen met anderen in een politieke partij of namens een organisatie. De kandidaten worden
door de bewoners van het betreffende Stadskwartier rechtstreeks gekozen door middel van
verkiezingen die gelijktijdig plaatsvinden met de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad.

Fundamenteel anders

Stuurgroepvoorzitter Verheij verwoordt de fundamentele verandering treffend: "De Rotterdammers
wilden meer invloed. Onderzoek wees uit dat alle seinen daarvoor op groen staan. Met dit besluit
zetten we de Rotterdammer aan het stuur. Rotterdam krijgt een ander bestuurlijk fundament". Ook
de houding en het gedrag van politiek, bestuur en medewerkers van de gemeente gaat
veranderen. Er komt een nieuwe focus: denken vanuit de Rotterdammer en vanuit zijn directe
leefomgeving komt centraal te staan in de werkwijze van de gemeente. Daarmee krijgt de ambitie
om tot de ‘beste gemeente van Europa' te horen, ‘motie 31', een onderliggende kernwaarde.
Als gezicht van alle Rotterdammers zal de burgemeester de regie over deze verandering op zich
nemen. Eindverantwoordelijke bestuurders in raad, college en gebiedsbesturen gaan samen
leiding geven aan de gevraagde verandering in houding en gedrag.
Het college gaat nu aan de slag met de uitwerking van alle besluiten over het model
Gebiedsbestuur. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal 2013 een
gedetailleerde uitwerking beschikbaar is, waarin een heldere verdeling van bevoegdheden tussen
het centrale stadsbestuur en de decentrale gebiedsbesturen is opgenomen. Ook zal het college
aangeven hoe de doorzettingsmacht van de decentrale besturen georganiseerd wordt.
Bijzondere aandacht voor buitengebieden
Ook werd het college verzocht om bij de uitwerking de besturen in Rozenburg, Hoek van Holland,
Pernis, Hoogvliet, zodanig te voorzien van bevoegdheden en mandaten dat zij hun lokale
bestuurs- of wijkvertegenwoordigende rol gebiedsspecifiek kunnen waarmaken.

Tot besluit

De gemeenteraad dankt alle Rotterdammers voor de 30.000 aangedragen meningen en
suggesties. De keuze om de inwoners van de stad actief bij de toekomst van het gebiedsgericht
werken te betrekken is succesvol geweest. Het heeft opgeleverd dat een instrumentele
benadering verandert naar een ‘Rotterdammer-gerichte' benadering. De eerste invloed heeft
daarmee direct effect.

Meer informatie?

Alle informatie over het proces, de achtergronden en de besluitvorming is te vinden op
www.rotterdam.nl/rotterdamna2014. Ook is daar de vergadering live terug te zien en kunt u de
moties en amendementen lezen.

...Terug