Nieuwsarchief
giften
19 August 2013 - Ingezonden stuk []

Deze email ontvingen wij als partij:

Politieke partijen worden op verschillende manieren gefinancierd.
Zij ontvangen ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers, giften, sponsoring en (staats)subsidie. Zij doen soms aan fondsenwerving en beschikken soms over reserves. Een groot deel van de partijuitgaven gaat naar de verkiezingscampagne.

De Eerste Kamer nam op 5 maart 2013 een wetsvoorstel (kamerstuk 32.752) aan om het inzicht en toezicht op financiering van partijen te vergroten. Hiermee moet belangenverstrengeling worden voorkomen. De wet is op 1 mei 2013 in werking getreden. Bepaald is onder meer dat giften vanaf 4500 openbaar moeten worden gemaakt.
Aan het niet naleven hiervan, worden sancties verbonden.

Hoe zit het lokaal?
Eind april is bijgevoegde brief door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de griffiers gestuurd.
De minister wijst er op dat een aangenomen amendement van belang is voor partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Dat amendement komt er op neer dat een partij - niet zijnde een afdeling van een politieke partij - een giftenreglement opstelt, waarin die partij bepaalt hoe zij omgaat met bijdragen en de openbaarmaking daarvan. Een nadere omschrijving geeft de wet niet.
De suggestie die gegeven wordt m.b.t. het giftenreglement is het vastleggen, dat de partij bij giften boven een bepaald bedrag de naam en het adres van de gever bekend zal maken, door die op haar website te plaatsen. Ook denkbaar is een nadere regeling over hoe de partij omgaat met anonieme giften (waarvan de herkomst niet is vast te stellen).

Hoe het giftenreglement er uit moet zien is niet geregeld.
Het dient echter openbaar te zijn, zodat partijen wanneer daar door/namens BZ om worden verzocht het ter inzage kunnen geven. De aanbeveling is het reglement op de internetsite van de partij te plaatsen.

Afdelingen van lokale partijen hoeven geen eigen reglement te maken, daarvoor geldt dat het giftenreglement van het "hoofdkantoor" van overeenkomstige toepassing op haar afdelingen is. (dit geldt dus niet voor Nieuw Hoogvliet)

wij hebben nog nooit giften ontvangen, maar als u nogergens wat heeft liggen houden wij ons aanbevolen....

...Terug