Nieuwsarchief
schriftelijke vragen bezuiniging educatieve tuinen
16 January 2010 - Nieuwsbericht [Edwin Smid ]

Aan het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Hoogvliet
Postbus 600
3190 AN  Hoogvliet

Hoogvliet, 14 januari 2010

Betreft: Milieueducatie

Geacht bestuur,

De fractie van Nieuw Hoogvliet stelt u, middels deze mail, op grond van artikel 44 van het Reglement Deelraad Hoogvliet de in deze brief opgenomen vragen.
Daarbij beschouwen wij deze mail als een officieel document en blijft een brief achterwege.

Tijdens de algemene beschouwingen bij de programmabegroting van 2010 zijn er door diverse fracties opmerkingen gemaakt over uw voornemen om de schooltuinen en het milieueducatief centrum in Hoogvliet af te stoten.

Ik citeer uit een van de bijdragen:

Staat een vader met zijn dochter in de Bas van der Heijden, vraagt de dochter:
“Pappa, waar komt de melk vandaan?”
Jammer dat er gestopt wordt met natuur- en milieueducatie? Nee, VZ, een onbegrijpelijke keuze van dit DB, gezien de inhoud van de programmabegroting.
Wij investeren in milieu, verlichting etc. etc., maar we breken het bij de wortels af.
Kosten 235.000 euro. Dat is snel verdiend. Wij betreuren dit voorstel. Wij vragen ons af welke overwegingen bij het DB tot dit besluit hebben geleid. Ons bereiken berichten dat scholen wel degelijk interesse hebben in natuuronderwijs. Heeft het DB in plaats van te kijken naar kosten bijvoorbeeld hier de link naar welzijn gemaakt? Hoeveel activiteiten worden er door het educatief centrum niet op een speelse wijze aangeboden op de woensdagmiddag? VZ, wij dienen hiertoe een motie in.

Een van de eerder ingediende moties bij de algemene beschouwingen bij de programma-begroting van 2010 (motie Schooltuinen/educatief centrum) die wij als voormalig IBP- raadsleden hebben ingediend, bevatte de volgende data:


• jaarlijks wordt er ongeveer 250 uur lesgegeven op het Centrum voor natuur- en milieueducatie;
• hiermede worden ongeveer 3.500 leerlingen in het basisonderwijs bereikt;
• er wordt verder jaarlijks ongeveer 630 uur lesgegeven op de Educatieve tuinen;
• dit betreft ongeveer 440 leerlingen.

 

Het aantal leerlingen dat in 2008 en 2009 heeft deelgenomen aan activiteiten is in onderstaand schema weergeven.

  

 

 

2008

2009

CNME

 

 

Aantal groepen

180

164

Aantal uren les

274

241

Aantal leerlingen

3780

3444

 

 

 

Educatieve tuin Marthalaan

 

 

Aantal groepen

11

11

Aantal uren les

363

363

Aantal leerlingen

248

249

 

 

 

Educatieve tuin Rietvoorn

 

 

Aantal groepen

8

8

Aantal uren les

264

264

Aantal leerlingen

166

183

 

 

 


De fractie van Nieuw Hoogvliet is van mening dat het hier om een groot aantal Hoogvlietse kinderen gaat die gebruik maken van deze faciliteiten. Veel kinderen weten tegenwoordig weinig tot niets van de natuur en juist met dit onderwijs wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewustzijn van kinderen voor wat betreft de natuur,

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn er door diverse fracties moties ingediend die later hebben geleid tot een gezamenlijke motie: “motie natuur- en milieueducatie”.
In de gezamenlijk ingediende motie wordt u onder anderen verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om de activiteiten van natuur- en milieueducatie voort te zetten.

Bij scholen, medewerkers van sport en recreatie en bij de inwoners van Hoogvliet is onrust ontstaan en heerst ongeloof. Omdat u ondanks het indienen van deze motie door gaat met het afstoten van de schooltuinen en het educatief centrum.

Vanuit de media en van diensten moeten wij vernemen dat u inmiddels uw besluit tot afstoten van de genoemde faciliteiten kenbaar heeft gemaakt. Ook in de raad van Rotterdam is met verbijstering op uw besluit gereageerd.

De fractie van Nieuw Hoogvliet zal op zeer korte termijn dit onderwerp in de deelraad van Hoogvliet agenderen.

 


De fractie van Nieuw Hoogvliet stelt u, middels deze mail, op grond van artikel 44 van het Reglement Deelraad Hoogvliet de volgende vragen:


• Is het juist dat u nog geen voorstel aan de deelraad heeft gedaan ter afdoening van de ingediende motie?
• Heeft het bestuur, ondanks de argumenten van de deelraad en de ingediende motie, het besluit genomen om over te gaan tot het afstoten van de educatieve tuinen en het educatief centrum?
• Zo ja, welke redenen liggen hieraan ten grondslag?
• Welke actie heeft u ondernomen om alternatieve financieringsmogelijkheden te vinden?


Wij zien deze vragen graag beantwoord voor de deelraadsvergadering van 28 januari 2009 ter voorbereiding op het agendapunt wat wij in zullen brengen voor deze raadsvergadering.


We zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Nieuw Hoogvliet

E. Smid, fractievoorzitter

 

 


motie natuur en milieu educatie staat in het vorige artikel over dit onderwerp..

 

http://nieuwhoogvliet.hyves.nl/


 


...Terug