Nieuwsarchief
Brief van ANWB
17 March 2010 - Ingezonden stuk [ANWB]

Collegeakkoord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Van harte gefeliciteerd met uw (her)verkiezing. U heeft een belangrijke maatschappelijke taak, want als gemeenteraadslid vertegenwoordigt u de overheid die het dichtst bij de burger staat. In de verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van 3 maart heeft uw partij ambities verwoord op het gebied van de verkeersveiligheid en de groene kwaliteit van de leefomgeving. Dit zijn onderwerpen die ANWB-leden belangrijk vinden. Omdat de ANWB ook op deze gebieden de belangen van leden vertegenwoordigt, geven wij u in overweging om op de weg naar een nieuw collegeakkoord, bestuursakkoord en/of raadsprogramma de volgende onderwerpen aandacht te geven.

Grotere verkeersveiligheid rond scholen

 

Verkeersveiligheid blijft terecht de gemoederen bezighouden. Nederland is één van de veiligste landen ter wereld, maar nog steeds vallen in het verkeer veel doden en gewonden. Het aantal is in 2008 gedaald tot 750, maar het aantal gewonden - zo'n 18.000 per jaar - daalt niet of nauwelijks. Een groot deel daarvan zijn fietsers en de ongevallen met gewonden gebeuren vooral op gemeentelijke wegen (71%). Grote risicogroepen zijn kinderen en jongeren.

Een verkeersveilige omgeving van basisscholen is belangrijk omdat die ertoe bijdraagt dat meer kinderen zelfstandig naar school kunnen fietsen of lopen. Uit onderzoek blijkt dat verkeersveiligheid net zo belangrijk is voor het beweegpatroon van kinderen als de hoeveelheid groen en speelplaatsen. De inrichting van de straten en wegen is er echter zelden op toegesneden. In het middelbaar onderwijs moeten scholieren vaak langere routes afleggen, die ze als brugklasser meestal ook nog zelfstandig moeten ontdekken. Door fusies komen tegenwoordig bij scholen grote groepen 12- tot 18-jarigen samen, wat tot riskante verkeerssituatie leidt.

De ANWB vraagt uw gemeente om extra inspanningen voor de verkeersveiligheid rond scholen, bijvoorbeeld in de vorm van:

 steun voor praktijklessen die de fietsvaardigheid van kinderen vergroot;

 strengere handhaving bij gevaarlijk parkeren of snelheidsovertredingen;

 infrastructurele voorzieningen zoals vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.

Fietsendiefstal aanpakken

 Elke minuut wordt in Nederland een fiets gestolen. Het is meer dan een ergernis. Angst voor diefstal weerhoudt veel mensen ervan de fiets te gebruiken. De gemeente heeft veel mogelijkheden om hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door:

 meer beveiligde fietsenstallingen op veelbezochte plekken;

 meer aanbindvoorzieningen in de openbare ruimte;

 inspanningen om fietsdiefstal hoog op de prioriteitenlijst van de politie te krijgen, zodat

meer fietsen naar hun eigenaar worden teruggebracht.

Ruimte voor recreatie

Nederlanders denken bij ‘natuur' vaak meteen aan wandelen en fietsen, en ze doen dat het liefst dicht bij huis. Daarom maakt de ANWB zich traditioneel sterk voor toegankelijke natuur in de woonomgeving, de afgelopen jaren ook als initiatiefnemer van de landelijke Dag van het Park. Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid. Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood' en ‘groen' in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad-landverbindingen. Het draagvlak neemt ook af door sectorale wetgeving die consequent ecologische waarden centraal stelt in het natuurbeleid. Ook in het belang van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat kunnen gemeenten natuur- en gebruikswaarden combineren en werken aan voldoende groene voorzieningen in de stad en goede verbindingen naar de natuur direct erbuiten. De openbare en gratis toegankelijke voorzieningen worden nu eenmaal het intensiefst gebruikt, met name door mensen met lagere inkomens.

De gemeente kan zorg dragen voor goede recreatieve voorzieningen door:

 de gemeentelijke investeringen in toegankelijke groenvoorzieningen ten minste op niveau te houden;

 stadsparken, groenstroken, waterstructuren en dergelijke op publieksvriendelijke manieren te verbinden met robuuste natuuren

recreatiegebieden rond de stad;

 de gemeentelijke bijdrage voor recreatieschappen ten minste op niveau te houden.

Ik hoop dat u bovenstaande punten mee wilt nemen bij de vorming van het collegeakkoord, bestuursakkoord en/of raadsprogramma. Mocht u nadere informatie willen over punten in deze brief, of over andere punten op het terrein van de ANWB, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel succes in de nieuwe raadsperiode.

Vriendelijke groet,

Guido van Woerkom

hoofddirecteur ANWB

...Terug