Nieuwsarchief
Rotterdam Olympische ambities? laat mij niet lachen (update)
30 June 2010 - In de media [jan koopmans/Enrico Stout]

Donkere wolken pakken zich samen boven Hoogvlietse sportverenigingen

De bijgaande brief is binnen gekomen van de gemeente Rotterdam. Zie het ingescande document. De deelgemeente heeft ooit ook eens zo'n brief gestuurd en noemde het een "winstwaarschuwing". Uiteindelijk resulteerde dit vorig jaar erin dat de totale Hoogvlietse Sportsubsidie nota geheel is ingetrokken. Waar deze subsidie waarschuwing van de gemeente Rotterdam toe zal leidden, is de grote onbekende vraag. Hoogvlietse verenigingen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van Rotterdamse subsidies op het gebied van: de Onroerend Zaak Belasting, de jaarlijkse Jeugdbijdrage, bijdrages voor kamp en gehandicapten en van het fonds Kansen voor de Sport. Als het college van Rotterdam besluit dat verenigingen voortaan gewoon weer OZB moeten gaan betalen, zijn alle verenigingen met een eigen of een gehuurd complex, de klos. Het gaat hier namelijk om zeer grote bedragen die verenigingen niet op kunnen hoesten. Grote contributie verhogingen zullen dan het gevolg zijn waardoor uiteindelijk de burger hiervan weer de dupe wordt. De gemeente Rotterdam stelt in de Kaderbrief 2010 aan de ene kant dat men sport meer wil gaan promoten, maar er wordt ook duidelijk in de Kaderbrief gesteld dat alle subsidies die op het gebied van sport gegeven worden, kritisch ter discussie gesteld zullen gaan worden. De doelstelling van de gemeente lijkt hierdoor bij voorbaat dus geen kans van slagen te hebben. Het is afwachten geblazen, maar de donkere wolken pakken zich samen voor alle Hoogvlietse sportverenigingen.

 

Hieronder de tekst van de Brief...................

 

 

Met betrekking tot de structurele subsidie aan uw instelling deel ik u het volgende mede.

Op 15 juni 2010 heeft het college de Kaderbrief 2010 vastgesteld. De Kaderbrief 2010 is de opmaat voor de door de gemeenteraad vast te stellen Begroting 2011. De kaderbrief bevat de beleidsmatige en budgettaire kaders waarbinnen ons inziens de Begroting 2011 moet worden opgesteld.

Door de verslechterde economische situatie en de naderende bezuinigingen van het Rijk is ook de gemeente Rotterdam genoodzaakt de komende jaren ingrijpende financiŽle maatregelen te nemen om de gemeentebegroting meerjarig sluitend te houden. Naast een substantiŽle inkrimping van de ambtelijke organisatie zijn wij genoodzaakt te bezuinigen op programma-uitgaven, waaronder een bezuiniging op de subsidie-uitgaven.

Het college is voornemens hierin zoveel mogelijk gerichte keuzes te maken. Dit betekent dat niet alle instellingen met een korting van hun subsidie geconfronteerd zullen worden. Tegelijkertijd houdt dit ook in dat de gemeentesubsidie van een aantal nog nader te bepalen instellingen gedeeltelijk of volledig zal komen te vervallen. Aan de invulling van de bezuiniging op de subsidie-uitgaven gaat een inhoudelijke afweging vooraf, die in de zomermaanden plaatsvindt. Tegen deze achtergrond raad ik u nu al aan:

- behoedzaamheid te betrachten bij het aangaan van nieuwe verplichtingen;

- terughoudendheid te betrachten bij de externe invulling van vacatures;

- alvast concreet na te denken over mogelijke besparingen.

Hoewel het op dit moment niet mogelijk is duidelijkheid te verschaffen over de specifieke gevolgen van de bezuiniging voor uw organisatie, wordt u per omgaande geÔnformeerd zodra deze informatie beschikbaar is. Dat zal gebeuren nadat het college medio september haar werkprogramma heeft vastgesteld. Als een en ander leidt tot een vermindering of beŽindiging van uw subsidie, wordt u geÔnformeerd in de vorm van een beschikking onder begrotingsvoorbehoud waartegen bezwaar open staat. U krijgt dan de gelegenheid uw zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Als er geen gevolgen zijn voor de hoogte van de door u ontvangen beschikking, ontvangt u hiervan ook een brief.  De definitieve vaststelling van de begroting 2011 gebeurt door de Rotterdamse gemeenteraad en zal medio november plaatsvinden. De verdere informatieverstrekking zal gebeuren door de gemeentelijke dienst waarmee u de subsidierelatie heeft. Indien u tussentijds vragen heeft, verzoek ik u met hen contact op te nemen.

...Terug