Nieuwsarchief
Bijdrage Nieuw Hoogvliet programmabegroting
05 November 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Voorzitter, leden van de deelraad Hoogvliet.

De inhoud: de gevolgen van de crisis, het beleid van het Rotterdams college en Den Haag van de afgelopen 4,5 jaar iets waar de Hoogvlieters de rekening voor gepresenteerd krijgen. De schoolkinderen die hun schooltuin werd afgenomen, de deelgemeente die in moet boeten aan kwaliteit door gemaakte keuzes en bezuinigingen vanuit het verleden. En nu bij de begroting  voor 2011 moeten er wederom lastige keuzes gemaakt worden. De deelgemeente Hoogvliet wordt geconfronteerd met een forse taakstelling. Er moeten keuzes gemaakt worden en die gaat Nieuw Hoogvliet niet uit de weg. Een ding staat voorop, hoe lastig ook, wij moeten voorkomen dat Hoogvliet straks weer een van de slechtere plekken is om te wonen en te leven. Vanuit dit perspectief staat Nieuw Hoogvliet niet negatief tegenover de begroting die voor ons ligt. Er worden pijnlijke, maar noodzakelijke en duidelijk keuzes gemaakt.

Tot op heden is er van een volgsysteem voor leerlingen die uit het basisonderwijs komen niets gekomen.  Dus weten wij nog steeds niet waarom er een heel lang colonne fietsers elke dag heen en weer over de Spijkenissebrug rijden. Volgens nieuw Hoogvliet wordt dit niet opgelost met de komst van de Campus. Wij hopen dat het bestuur, ook al gaan zij er niet over,  aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs of wel, goed onderwijs, taal rekenen etc.

De herstructurering voortzetten, op fysiek en sociaal terrein. Nieuw Hoogvliet is van mening dat er gestreefd moet worden naar nauw overleg en samenspraak met burgers, (private) instellingen en ondernemers om te komen tot een goed woon- , werk- en leefklimaat voor alle Hoogvlieters. Zorgen dat Hoogvliet actief, aantrekkelijk, vitaal en veilig is.

Nieuw Hoogvliet is van mening dat woningbouw een kwestie van smaak is. De een houd niet van groen, dan ander houd van heel erg veel groen de ander houd weer niet van hout. Maar er is vooruitgang geboekt en er zijn plekken in Hoogvliet gewoon mooier geworden, hoewel het soms wel eens erg lang duurt voordat het om de woning heen een beetje geregeld is en dat kan beter. Het blijft van belang dat de deelgemeente zorg draagt voor jongeren om een wooncarriŤre te starten en wij zijn mening dat hier nog onvoldoende mogelijkheid voor is.

Wij vragen ons af of er door de coŲperaties voldoende woonafspraken worden gemaakt met de nieuwe huurders en of deze afspraken dan ook gehandhaafd worden. Iedereen verdient een tweede kans. Echter, het zou een goede zaak zijn om bij het toewijzen van woningen, in relatie tot overlastgevende bewoners, duidelijk grenzen te stellen en bij het toewijzen van woningen rekening te houden met bestaande woonmilieus. Burenterreur is anno 2011 is onacceptabel. Nieuw Hoogvliet zou graag horen welk beleid het bestuur in deze voor staat.

Nieuw Hoogvliet is nog steeds heel benieuwd hoe het staat met de eventuele nieuwe locatie van de Gemeentewerf, en de gevolgen voor Boomgaardshoek is er al enig zicht op plannen in die richting?

Hoogvliet heeft een kwetsbare positie, gezien de grote dagelijkse verkeersstroom van en naar de eilanden. Nu blijkt dat de A4-zuid wederom op de lange baan geschoven. Hoe staat het Dagelijks bestuur hier tegenover? Tot het moment dat de A4 zuid of een ander oeververbinding is gerealiseerd krijgen we te maken met slechte bereikbaarheid en doorstroming zeker tijdens de verbreding van de A15. Nieuw Hoogvliet is geen voorstander van een weg met twee rijstroken door Hoogvliet. Turbo rotondes verhogen de snelheid. het is een kwestie van keuzes, wil je veilig in de file, of wil je snel verder met hier en daar een slachtoffer? Wij zien meer in veiligheid. Wij horen graag hoe het DB hier tegenover staat.

T.a.v. de reconstructie van de A15 zijn, in tegenstelling tot de gemaakte belofte, nog geen voorstellen  gedaan om de ontsluiting tijdens de reconstructie te garanderen. Wij horen graag van het DB of hier al meer over bekend is.

peelplaatsen voor kinderen, er is al veel over gezegd.  Zodra er een toestel verdwijnt dan zorgt dat voor een kleine rel. Niet voor niets natuurlijk en meestal komt dit omdat gemeentewerken weer eens nalatig is geweest de omwonenden te informeren.

Nieuw Hoogvliet heeft de wens dat dit nu eens afgelopen is. Wij worden echt niet goed van die stukjes in de krant waar je het gevoel bij hebt, dat het wel anders had gekund. Het herijken van het speelplaatsen beleidsplan lijkt nieuw Hoogvliet dan ook een goed zaak. Wij adviseren het DB daarbij om minder kwetsbare materialen toe te passen en ook duurzaamheid hier leidend te laten zijn.

De Groene Gordel: het realiseren van een toegankelijk herkenbaar aaneengesloten groengebied rondom Hoogvliet. Mooi plan voorzitter. Nieuw Hoogvliet vraagt zich wel af in hoeverre de plannen voor de ontwikkeling van de jachthaven zoals die gepresenteerd zijn aan de bewoners nog realistisch zijn. Deelt het DB deze mening?

Voorzitter, Nieuw Hoogvliet vraagt zich af hoe het DB aan kijkt tegen de fietsroute rond Hoogvliet. Hiermee doelen wij op de verbinding ten hoogte van de groene kruisweg Duifhuisweg. Niet alleen is hier sprake van een fiets route die plots ophoudt, maar ook van een onveilige situatie doordat fietsers kort na de bocht een gevaarlijke oversteek moeten maken over de Duifhuisweg. Wij horen graag of dit DB hier nog actie op gaat ondernemen.

VZ, de MFA's worden ontwikkeld. Nieuw Hoogvliet vraagt zich wel steeds meer af hoe de programmering van de MFA's in relatie staat tot  het LCC, de Heerlijkheid en het Cultuurhuis. Wat is de functie en wat gebeurt waar? Waar is de samenhang? Wij zijn nieuwsgierig welke disciplines in de MFA's gaan samenkomen. Staan de MFA's nu garant voor de kanteling van het sociaal cultureel werk waar al jaren over gesproken wordt.

Veel criminaliteit in Nederland blijft verborgen. Dat komt doordat burgers een groot deel van de delicten niet melden bij opsporingsinstanties. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Slachtoffers van criminaliteit melden slechts een derde van de delicten bij de politie. In ruim een kwart van de gevallen doen mensen ook daadwerkelijk aangifte, aldus het CBS. De belangrijkste reden van slachtoffers om geen aangifte te doen is dat 'het toch niets helpt'.

Voorzitter: heeft de burger gelijk? Wij zijn al eens eerder  kritisch geweest op de veiligheids inndex gezien de geluiden uit de samenleving en de feiten die hier haaks op staan.  De betrouwbaarheid van de leefbaarheidsmonitor komt opnieuw voor ons ter discussie te staan.

Het probleem is nog niet eens of de raad de leefbaarheidsmonitor serieus neemt, maar veel meer, de inwoners van Hoogvliet. Ik hoor het gemompel in de zaal voorzitter na een informatieavond avond.  De ervaringen van de inwoners stroken niet met de cijfers uit bijvoorbeeld de veiligheidsindex. Ik ben wel blij dat dit DB niet zijn kop in het zand steekt voorzitter. Veiligheid is bij dit DB in ieder geval een serieus onderwerp en een van de bestuurlijk speerpunten.

Stadstoezicht moet volgens Nieuw Hoogvliet meer zichtbaar worden op plekken waar het echt nodig is.  Nieuw Hoogvliet verwacht veel van de proef die gestart wordt met gerichte politie inzet.

Niet alleen doen wat de bewoners vragen, maar ook mensen efficiŽnt inzetten. Nieuw Hoogvliet is wel benieuwd of gerichte politie inzet ook te realiseren is wanneer er bezuinigd wordt op blauw op straat. Wij zijn ook benieuwd hoe het er voor staat met de werkgroep Veilig Hoogvliet Zuid.

VZ, de aanpak rond Graffiti is tot nu toe goed geweest, alles ziet er schoon uit, maar kennelijk is men in Spijkenisse nu toch echt begonnen de veroorzaker te laten betalen voor de schade

Graag wil Nieuw Hoogvliet nog van het DB weten of er nog is nagedacht over de fietsenstalling bij metrostation Zalmplaat?

Bewoners of omwonenden mee te laten praten als de plannen al vast staan is niet meer van deze tijd en geeft veel verwarring. VZ Nieuw Hoogvliet wil voortaan bij ieder concept plan, bouwplan of wat voor ander plan om te bouwen of veranderingen in de woonomgeving bij ons in Hoogvliet, een rapportage over de wijze waarop communicatie participatie plaats vindt of heeft plaats gevonden. In dit verband kijken wij met positieve verwachtingen uit naar de voorstellen van de door deze raad benoemde werkgroep "anders vergaderen".  Oftewel VZ eerst een controleerbaar plan en rapportage van de participatie en vooral van de inspraak die "toekomstige" bewoners, of omwonenden hebben gehad. Vooral toekomstige plannen voor speciale doelgroepen worden in de inspraak procedure's naar de nieuwe bewoners mee genomen. Wij dienen hiervoor een motie in.

Nieuw Hoogvliet hoort al een tijdje niets meer van de vrienden van Hoogvliet VZ. Hoe staat het er voor met de vrienden. Het midzomerfeest trekt steeds minder bezoekers en dit staat niet meer in relatie tot de kosten die gemaakt worden. Hoe kijkt het DB hier tegen aan?

Hoogvliet leeft en dat moeten we laten zien bij enkele activiteiten die Hoogvlieters aanspreken. Als er een ding is waar Hoogvlieters massaal voor op de been zijn te krijgen dan is het wel het vuurwerk.  Dit kwam niet uit de verf op de Heerlijkheid. Je kan de mensen ook niet alles zomaar door de strot duwen VZ,  Laten wij er dan een "dag van Hoogvliet van maken, zoals wij al vaker hebben voorgesteld, in plaats van kunstkop.

Lekker nieuw op de langste dag, midden in de zomer, dan kunnen we de opening van het cultuureel seizoen wel iets kleinschaler doen op de Heerlijkheid bijvoorbeeld. Dat neemt niet weg dat de optredens op de "dag van Hoogvliet" ook gewoon kunnen blijven... Dat zou een nieuw Hoogvliet een stuk leuker  maken.

VZ, ja, wij staan achter de oprichting van een cultuurhuis. De specifieke invulling van programmering etc is een zaak van nadere invulling. De financiŽn hieromtrent baren de NH fractie nog steeds zorgen. De financiŽn zijn nog onzeker De NH-fractie is duidelijk geweest t.a.v. de kansen en risico's, maar ook t.a.v. financiŽle grenzen. 

VZ. Volgens nieuw Hoogvliet heeft de deelgemeente een belangrijke taak om haar inwoners voldoende voorzieningen te bieden Het uitgangspunt dat verenigingen de kosten van sport zelf moeten dragen misschien in principe wel juist, maar onhoudbaar

Natuurlijk kiezen mensen zelf voor een bepaalde sport, maar dat neemt niet weg dat de gemeente dit moet stimuleren. Aan de ene kant stopt de deelgemeente met subsidie aan sport en geeft aan de andere kant dan meer geld uit aan de gezondheidscampagne om de bevolking slanker te maken en dat is raar VZ. De fractie van nieuw hoogvliet ziet meer in een gezonde positie van de Hoogvlietse verenigingen in een sportraad, die kan samenwerken met het bestuur om doelen te verwezenlijken. Dit is niet nieuw, veel steden hebben een dergelijke sportraad. Doelstelling Sportraad stelt zich ten doel de bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs evenals de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe. Hoe kijkt het bestuur hier tegenaan?

VZ Wij betreuren de ingezette lijn om de educatieve tuinen in Hoogvliet te sluiten.  Wij zijn er op tegen om dan ergens anders weer met iets nieuws te beginnen, want dat gaat ook weer geld kosten. Hek weg om de natuurspeeltuin en laat de natuur zijn gang maar gaan. Er zijn genoeg plasjes in Hoogvliet waar je kikkervisjes kan vangen. Dat wordt dan gewoon weer een zaak van de school en de ouders waar het natuurlijk in principe ook thuis hoort.
 
VZ, volgens de NH fractie heeft de OK bank wel een netwerk, maar weten ze niet hoe ermee om te gaan. Anders hadden we toch ook geen Okťnomie nodig toch? Wanneer gaat okenomie van start? Okenomie biedt de Hoogvlietse ondernemers en werkzoekenden kansen. Wanneer gaat okenomie van start?

Weerbaar Oudeland is een prachtig programma. Het bestuur is gelukkig niet naÔef en is geschrokken door wat ze tegenkwamen. Voorzitter, nietsdoen in andere wijken is achteruitgang en rendementverlies. Vasthouden aan de huidige situatie op Meeuwenplaat en Zalmplaat is al winst, maar beter kan het altijd.
 
De grote vraag is: hoe vind je je klanten? Ouderen komen weinig "uit de kast", weten ook zelf de weg niet meer om hulp te kunnen krijgen. Wij vrezen dat de mantelzorger de taak op zich zal moeten nemen om maatregelen te bewerkstelligen van de juiste instantie. De vraag is: weet de mantelzorger waar hij/zij moet zijn? Dit baard ons grote zorgen en vraagt de komende jaren onze aandacht.

De samenleving verandert en de burger wordt mondiger, gelukkig. De overheid heeft daar moeite mee. Wie helpt mensen op weg? VZ, de afgelopen jaren hebben wij voorbeelden gezien waarbij Hoogvlieters het spoor bijster raken in contacten met de deelgemeente. De stadswinkel functioneert prima en Nieuw Hoogvliet is dan ook blij dat er niet bezuinigd wordt op de dienstverlening aan burgers.
 
VZ,  interdeelgemeentelijke samenwerking als wij niet meer in de VRD zitten? Een dringende oproep aan het dB om daar waar mogelijk te investeren in deze samenwerking. Dit betekent niet automatisch middelen, maar  de bereidheid tot resultaatgerichte samenwerking Juist nu!

Voorzitter tot slot: De deelgemeente Hoogvliet gaat een zware tijd tegemoet. Dit vraagt veel van de inwoners, de raad en het bestuur. Nieuw Hoogvliet wil  tot slot haar waardering uitspreken voor de inzet van de medewerkers van de deelgemeente hoogvliet.

 

Dank u wel.

 

 Download onze gehele bijdrage op de downloadpagina of lees hem hier:  http://www.nieuwhoogvliet.nl/Upload/programmabegroting%202011b.pdf

programmabegroting: http://www.nieuwhoogvliet.nl/Upload/Backup%20programmabegroting%202011.pdf

 

 

 

 

 

 

...Terug