Nieuwsarchief
Gerichte inzet capaciteit, want ‘de buurt bestuurt’!
20 November 2010 - Ingezonden stuk [Met dank aan: Hans Hoekman. ]

Gerichte inzet capaciteit, want ‘de buurt bestuurt'! 
  
Maandag 15 november jl. vond er een regionale bijeenkomst plaats over het project ‘buurt bestuurt'. Voor een kleine 40 aanwezigen vertelde buurtagent Hans Hoekman over zijn ervaringen met het project en de kansen dat het biedt voor andere wijken.

Het project ‘buurt bestuurt' loopt al een tijdje in de wijk het Nieuwe Westen van district Rotterdam-West. Dit tot tevredenheid van zowel collega's als burgers. Reden te meer om de ervaringen van buurtagent Hans Hoekman te delen met andere collega's van de Wijkpolitie binnen ons korps. Uiteraard met de vrijheid om zelf te bepalen of het toepasbaar is in de eigen wijk en eventuele eigen invulling van het project.

Vraag het de burger
Als politieorganisatie hebben wij lang gedacht te weten wat de burger belangrijk vindt. Hierbij
hielden we uiteraard rekening met wat er gemeld werd en wat er aan aangiftes bij ons binnenkwam.
Vaak zijn dit grotere zaken zoals straatroven, overvallen en autocriminaliteit. Hans stelt de terechte vraag: "Maar vragen we onszelf weleens af ‘doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Wij als politie denken het te weten maar als je het aan bewoners zelf vraagt, komen ze soms met hele andere dingen".

Hans illustreert dit aan de hand van een voorbeeld: "In 2007 hadden wij veel jeugdoverlast in de wijk. We hebben er als politie alles aan gedaan, maar volgens bewoners niet goed genoeg. Toen hebben wij gezegd: "hier heb je 50 uur, zeg maar wat wij moeten doen". Wat bleek? Ze wilden juist dat wij elke dag meer op straat aanwezig waren. Dat hebben wij in een bepaalde periode elke dag gedaan en de bewoners waren erg tevreden".

Project ‘buurt bestuurt'
Dit voorbeeld is in feite de essentie van het project ‘buurt bestuurt'. Bewoners mogen aangeven waarop de politie in een bepaalde periode, bij voorkeur een paar maanden, extra inzet op pleegt. Hiervoor krijgen de bewoners een X-aantal uur ter beschikking. Uiteraard gaat alles in samenspraak. We willen zo weinig mogelijk beperkingen opleggen, maar het moet wel politiewerk blijven. De uren zijn extra naast het reguliere werk.

Hans geeft aan dat een daling op de veiligheidsindex en het vertrouwen van burgers terugwinnen de voornaamste redenen waren om het project in zijn wijk te startten.

Hoe werkt het in de praktijk?
Tijdens een bewonersavond krijgen burgers uitleg over het project. Een mooi podium voor uitleg over het project zelf, maar volgens Hans ook een ander voordeel: "Tijdens deze bijeenkomst hebben we alle gegevens (telefoonnummer, e-mail) van deze mensen genoteerd om hen een eventuele volgende keer als klankbord te gebruiken".

Het is de bedoeling dat er uit de groep aanwezigen een buurtcomité wordt samengesteld. Dit is een groep afgevaardigden uit de wijk die een goede afspiegeling vormen van die wijk. Het moet een mix zijn van jong, oud, autochtoon, allochtoon, bewoner, winkelier. Het moeten enthousiaste mensen zijn, zogenaamde sleutelfiguren, die zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk. Zij inventariseren bij hun medebewoners waar zij overlast van ervaren. Dit koppelen zij terug aan de politie.

Burgerparticipatie
Bij het project ligt de eindverantwoordelijkheid bij ons als politie. "Bewoners gaan over de wat-vraag, wij over de hoe-vraag (uitvoering). Wij blijven wel bij onze kerntaken. Uiteraard vragen we ook een ‘tegenprestatie' aan de burger: wat kun je zelf? Hierbij gaat het om o.a. signaleren", geeft Hans aan.
De informatiepositie van burgers is erg belangrijk. Zij weten immers veel meer wat er speelt in hun buurt. Om bestaande capaciteit gericht in te zetten, heb je informatie van burgers nodig.

Communicatie rondom het project
Het buurtcomité wordt op de hoogte gehouden door de politie als de uren in het kader van het project worden ingezet. Dit kan persoonlijk, via e-mail, sms-bericht, twitter, et cetera. Zij geven dit weer door aan de overige bewoners, hun ‘achterban'.

Hans maakte ook gebruik van sms: "Bewoners kregen tijdens een snelheidscontrole een smsje dat de uren werden ingezet in het kader van ‘buurt bestuurt'. Op die manier wisten bewoners die aan het werk waren dat we ermee bezig waren. Andere bewoners nodigden we uit om bij de actie aanwezig te zijn. Zij konden met eigen ogen zien of er daadwerkelijk te hard gereden werd".

Daarnaast wordt er uiteraard nog via diverse andere communicatie-uitingen aandacht besteed aan het project om het bij bewoners kenbaar te maken en hen op de hoogte te houden.

Ervaringen
De resultaten van de eerste pilot ‘buurt bestuurt' in het Nieuwe Westen waren erg positief. Voorafgaand aan het project is in de wijk een nulmeting gehouden. Bewoners is middels enquętes gevraagd naar de tevredenheid over de politie in hun wijk en ook over de wijkveiligheid. Na afloop van het project is nogmaals een onderzoek gehouden om het effect te meten. Dit met positief resultaat! Hans geeft aan dat het vertrouwen in de politie met 26% is gestegen.

Hans Hoekman heeft het project in samenwerking met de dienst Stadstoezicht uitgevoerd. Beide diensten hebben de burgers tegelijkertijd de gelegenheid gegeven aan te geven waaraan de uren besteed moesten worden. Uiteraard is het mogelijk om ook met andere partners hierin samen te werken.

Vervolg
Het stopt niet na het project. Het buurtcomité wordt in stand gehouden en er blijft frequent contact om de capaciteit van de politie gerichter in te kunnen zetten. Hans vertelt: "Eén keer per maand kom ik nog steeds met de bewoners bij elkaar, ook al is het project afgelopen. Wij kijken dan hoe de uren van de politie gericht ingezet kunnen worden".

Tijdens de bijeenkomst is er ook een bewoner uit het Nieuwe Westen aanwezig. Hij vertelt over zijn positieve ervaring met het project ‘buurt bestuurt' en over het verdere vervolg: "Gaandeweg het project hebben we meer begrip gekregen voor de politie over wat wel en niet kan, dat er prioriteiten zijn en dat de politie er uiteindelijk over gaat. Een inbraak verderop in de straat vind ik minder belangrijk dan hondenpoep en fietsers op de stoep. Daar heb ik direct last van. In gesprek komen en blijven, is be-langrijk. Ook krijgen we weleens een ‘nee' te horen, maar dat accepteren we".

Kortom: ‘ buurt bestuurt' is een mooie combinatie van Informatie Gestuurde Politie (IGP), probleemgericht werken en burgerparticipatie binnen een afgebakend gebied. Het past in de visie van het korps als het gaat om actieve wederkerigheid en werkt vooral goed in ‘wijken in onbalans'.
 

...Terug