Nieuwsarchief
Nieuwjaarstoespraak 2011
10 January 2011 - Nieuwsbericht [Edwin Smid ]

Nieuwjaarstoespraak 2011

Dames en heren, namens het deelgemeentebestuur van Hoogvliet heet ik u hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Een speciaal woord van welkom aan de vertegenwoordiger van het college van B&W, Dominique Schrijer, de gebiedswethouder voor Hoogvliet.

Laat ik beginnen met u allemaal een gezond en gelukkig 2011 toe te wensen, voor u en voor alle mensen die u lief hebt.

Dames en heren, in deze nieuwjaarsrede staat betrokkenheid centraal.

Voordat we vooruitkijken naar 2011, is het een goed gebruik terug te blikken op een aantal zaken die in het afgelopen jaar van betekenis zijn geweest.

 

2010 is voor Hoogvliet in enkele opzichten een jaar dat niet snel vergeten zal worden.

De deelraad werd in de eerste twee maanden van het jaar geconfronteerd met het plotseling overlijden van Raadslid Arie Broere en Raadslid Rene Van de Graaf. Deze gebeurtenissen hebben grote impact gehad. 2 markante persoonlijkheden die tot op de dag van vandaag gemist worden. Niet alleen als personen, maar ook daar waar het gaat om hun inbreng en bijdrage in de deelraad.

In maart vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en deelgemeenteraden. Als voorproefje op de landelijk verkiezingen vond in hoogvliet een forse verschuiving plaats en werd er een coalitie gevormd van Leefbaar Rotterdam, de Partij van de Arbeid en Nieuw Hoogvliet. Op 26 mei van het afgelopen jaar trad het nieuwe dagelijks bestuur aan. Een verandering die goed is en noodzakelijk was. Door het huidige bestuur wordt fors ingezet op de weg naar herstel, om het schip weer op koers te krijgen en dat lukt prima. Ik kom daar straks nog op terug.

Maar er gebeurde meer. Ik noem u enkele voorbeelden

 • de tour de France kwam door Hoogvliet. Ook al viel de opkomst bij het tour

dorp tegen, het was een grootse happening waar hoogvliet massaal voor uit liep.

 • Het Kunstkopfestival met de bijzondere bijdrage van stadsdichter Jana

Beranova met het gedicht over Hoogvliet: "Veel liefs uit Hoogvliet, Stapel plannen op tafel, Ruk die wijk de kleren van het lijf".

 • Het filmpje a walk trough Hoogvliet van Vincent van de Broeke. Dat een

mooi beeld geeft van Hoogvliet in de afgelopen 50 jaar, maar ook laat zien dat Hoogvliet bijzondere talenten heeft onder haar inwoners.

 • De lancering van de Digitale nieuwsbrief, de eerste stap van dit bestuur

om Hoogvlieters goed te informeren.

 • De dag van de dialoog: Een dag die in het teken stond van "alles uit de

kast halen". Een dag die mooie ontmoetingen heeft opgeleverd. Een dag die ging over het vorm geven aan de toekomst. Niet alleen dromen, maar idealen vastpakken en waar maken.

 • Het Bestuursakkoord. Op 10 december heeft het bestuur met de overige

deelgemeenten een bestuursakkoord ondertekening met het college. Een uniek moment in de Rotterdamse geschiedenis van de deelgemeentebesturen.

 • De jaarwisseling, Een rustige jaarwisseling. Dankzij de inzet van de

ambtenaren van de deelgemeente, de politie, stadstoezicht en de overige hulpdiensten en gemeentelijk diensten hebben wij ion hoogvliet een rustige oudejaarsnacht meegemaakt. Een compliment naar allen die hier hun bijdrage aan hebben geleverd is zeker op zijn plaats en dus ook aan alle Hoogvlieters die hieraan hebben bijgedragen,

2010 was ook het jaar van

 • Het project veilig ondernemen. Drie winkelcentra mochten een

kwaliteitsster in ontvangst nemen.

 • Het Korenfestival Kerstklanken in Hoogvliet
 • De uitreiking van het Jongerenlintje
 • De vertraging in de herstructurering, De ontwikkelingen t.a.v. de MFA's,

de Campus, het cultuurhuis

 • De gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen die duidelijk werden voor Hoogvliet

Dames en heren het jaar 2010 ligt achter ons en wij staan aan het begin van 2011. Uw nieuwe bestuur heeft in de maanden die achter ons liggen de balans opgemaakt van de "onderneming" Hoogvliet en zoals wij dat bij de kaderbrief en begroting al hebben aangegeven: Er wacht ons allen een grote taakstelling om hoogvliet weer gezond te krijgen. Dat gaat ons zeker lukken.

Het bestuur heeft inmiddels een goed beeld van alle zaken waarbij de deelgemeente risico's loopt t.g.v. ingezet beleid. T.a.v. een aantal grote projecten is er sprake van lasten die in het meerjaren perspectief niet begroot zijn. Ook in 2011 zal het bestuur keuzes moeten maken die impact zullen hebben op de samenleving. Maar dit bestuur heeft als motto: er is wat er is. Laten we vooral het beeld voor een ieder duidelijk en scherp stellen.

Geen valse hoop en verwachtingen. Anders ontstaat er geen vertrouwen, respect en dus ook geen betrokkenheid. Onze ervaring is dat de Hoogvlieters ons motto delen en waarderen.

Ook voor de organisatie hebben de bezuinigingen gevolgen. De komende 4 jaar zal er een bezuiniging plaatst vinden van 20%. In 2011 zal er gelijktijdig bij het doorvoeren van deze taakstelling een verandering plaat vinden van de organisatiestructuur waardoor deze nog meer aansluit bij gebiedsgericht werken en zal er de komende 4 jaar ook ingezet worden op het verder digitaliseren van onze dienstverlening Minder middelen, minder menskracht vragen ook terughoudendheid van een deelraad t.a.v. de opdrachten die aan het bestuur en dus indirect aan de organisatie verstrekt worden. Het is goed als de deelraad dat beseft en in de toekomst ook wil bijdragen aan die taakstelling.

Ik refereerde zojuist al even naar het bestuursakkoord wat op 10 december jongstleden met het college is ondertekend. Meer dan ooit zal uw bestuur nauw samenwerken met het concern Rotterdam en het college. Hoogvliet voelt zich betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen en is blij met de betrokkenheid van het college bij Hoogvliet. Dat blijkt ondermeer uit de bereidheid van het College om in 2011 afspraken te maken om de negatieve financiŽle effecten van de herstructurering op te lossen.

Dames en heren zoals ik al aangaf, betrokkenheid is voor uw dagelijks bestuur een belangrijk thema en zal in 2011 duidelijk merkbaar worden in ons denken en doen.

Dit zal het eerst merkbaar worden in de prioriteiten die wij hebben benoemd:

dienstverlening, participatie, de boel financieel op orde en veiligheid.

Betrokkenheid als bestuur naar de organisatie, als organisatie naar de inwoners, als bestuur naar de deelraad, als bestuur naar het college,... en visa versa. Deze betrokkenheid sluit niet alleen aan bij het denken over gebiedsgericht werken, maar ook bij het nieuwe denken over bewonersparticipatie. In Januari zullen wij het zogenaamde participatiespoorboekje vaststellen en als bestuur een nieuwe weg in slaan om het vertrouwen bij de inwoners van Hoogvliet daar waar nodig terug te winnen, te behouden of te vergroten.

Betrokkenheid is ook iets wat we terug zien in het nieuwe twee sporen beleid op het gebied van veiligheid. Het eerste spoor is buurt bestuurt. Medio februari wordt gestart met twee pilots van buurt bestuurt waarbij inwoners samen met de deelgemeente en politie de prioriteiten voor de wijk bepalen en afspraken maken over de gewenste aanpak. Het tweede spoor betreft de nieuwe aanpak op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Samen met de politie en de coŲperaties worden afspraken gemaakt over wat er waar moet gebeuren. De basis en de plus.

In 2011 zullen de plannen concreet worden t.a.v. het digitaal aangifte doen op het politiebureau Hoogvliet. Het bestuur zal samen met de politie de gevolgen van de korpsplannen duidelijk projecteren en ook hier helderheid scheppen. Deze digitale ontwikkeling biedt zeker kansen om de dienstverlening van de politie te verbeteren.

Een goed trottoir een schone buitenruimte is voor inwoners belangrijk. De taakstelling in de meerjaren begroting is echter duidelijk. T.g.v. de kortingen waarmee het college en bestuur geconfronteerd worden zullen wij Met minder middelen de buitenruimte op pijl moeten zien te houden. Daar waar vervanging noodzakelijk is kiest het bestuur voor kwaliteit en duurzaamheid.

Uw dagelijks bestuur kiest voor betrokkenheid en daagt iedereen, uit om mee te doen. Veel mensen in Hoogvliet nemen hun verantwoordelijkheid. Zijn vrijwilliger, lid van een vereniging,...........kortom zij doen mee.

Maar, onze maatschappij is en blijft in beweging en lijkt steeds sneller te gaan bewegen. Soms lijkt het er op dat tegenstellingen vandaag de dag groter zijn dan ooit tevoren en dat tegenstellingen uitvergroot worden. Laten wij het bestuur zijn dat het tegendeel bewijst: dat de Partij van de Arbeid, en Leefbaar Rotterdam, met nieuw Hoogvliet er tussenin prima voor de goede zaak kunnen gaan.

Laten wij in 2011 vooral stil staan bij wat ons bezig houdt, keuzes maken, momenten waarop we na gaan: wat kunnen wij voor een andere, voor de samenleving betekenen, wat kan ik praktisch voor een ander doen. Wat kan ik voor mij zelf betekenen, wie ben ik. Welke keuzes wil ik maken. Hoe wil ik betrokken zijn bij mijn omgeving.

Weet u, ondanks alle geluiden/discussies en vooroordelen in de samenleving over personen en groepen mensen,.....In onze maatschappij in Hoogvliet leven zoveel mooie mensen.

2011 kan het jaar worden van samenleven, tolerantie en solidariteit. Wij zijn als mensen nietig en klein op deze aardbol. Als klein radertjes is er toch voor ons als mensen weinig voor nodig om andere mensen gelukkig te maken, en de beweging van een klein radertje kan grote impact hebben.

Dames en heren, ik noemde het zojuist al: Er wacht ons allen een grote taakstelling om hoogvliet weer gezond te krijgen. Dat gaat ons zeker lukken.

Uw dagelijks bestuur nodigt u, alle Hoogvlieters uit om in 2011 betrokken te zijn bij Hoogvliet. Wij wensen u allen Gezondheid en kracht om uitdagingen aan te gaan, een succesvol 2011 en succes bij de keuzes die u, die wij gezamenlijk in het belang van Hoogvliet gaan maken.

Dank U wel

 

 

...Terug